Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ, Ο ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΥΞΕΝΤΙΑΝΟΙ

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015 Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ, Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ΑΥΞΕΝΤΙΑΝΟΙ DEC. 26TH, 2015 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Θ. 54, ΤΗΛ. 210 6020176, 210. 6021467 ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 56 / ΕΤΟΣ 2006 ΠΩΣ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙ ΑΥΞΕΝΤΙΑΝΟΙ ΤΟΝ ΠΟΤΕ "ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ Εἰς τό κείμενον πού ἀκολουθεῖ μπορεῖ ὁ ἀγαπητός ἀναγνώστης καί ἐρευνητής τἠς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας νά γνωρίση τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἐδέχθησαν εἰς τάς τάξεις των οἱ Αὐξεντιανοί τόν προσφυγόντα εἰς αὐτούς ἐν ἔτει 1977 ποτέ "Κορινθίας" Κάλλιστον. Θά γνωρίση μίαν μεγάλην "ἀλήθειαν, τήν ὀποίαν κάποιοι σήμερα θέλουν νά τήν κρύψουν διά νά μή χαλάσουν τά νέα σχέδια πού εἶναι συνέχεια ἐκείνων. Καί ἡ "ἀλήθεια" εἶναι ὄτι τόν ἀπεδέχθησαν ὡς πρώην σχισματικόν, ὠς "χειροθετηθέντα" ἀπό τούς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς καί ὡς Μητροπολίτην ἀπό τό ἔτος 1971, δηλαδή ἀφ᾿ ὄτου ἐδέχθη τήν "χειροθεσίαν". Τἀ ἴδια μᾶς ἐπρότειναν οἱ Φλωρινικοί νά πράξωμεν καί ἐν ἔτει 1992 προκειμένου νά διακοπῇ ὁ θεολογικός διάλογος. Εἶπαν καί τό 1992 ὅτι "κριτήριον καί γνώμων" διά τήν ἕνωσιν εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τοῦ 1971. ῾Ως ἐκ τούτου πρέπει νά διακόψωμεν τόν διάλογον καί νά προχωρήσωμεν εἰς τήν ἔνωσιν. ῾Ημεῖς σᾶς "δεχόμεθα" καί σᾶς "ἀναγνωρίζομεν βάσει τῆς ἀποφάσεως τῶν Ρώσων, ἀναγνωρῖστε καί σεῖς ἐμᾶς, καί δέν χρειάζεται περαιτέρω διάλογος. Δηλαδή μᾶς κάμνουν τήν χάριν" νά μᾶς δεχθοῦν ὡς πρώην σχισματικούς, ὅπως ἐδέχθησαν τόν ποτέ "Κορινθίας" Κάλλιστον. Ποία ἦτο ἡ ἀπάντησις τῶν ἡμετέρων; ῾Η σιωπή. Τό δέ 1997 ἐξεκίνησε ἕνας νέος "θεολογικόας διάλογος", ὁ ὁποῖος ἐπεχειρήθη νά πραγματοποιηθῇ καί ὁλοκληρωθῇ πάλιν μέ "γνώμονα καί κριτήριον τήν ἀπόφασι τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς... Καί ὅταν ἡ ἐλαχιστότης μου ὡς Πρόεδρος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ἐζήτησα νά ἀντιμετωπισθῇ τό θέμα ὁμολογιακῶς, ἤτοι νά ἀπαιτήσωμεν νά συζητηθοῦν ὅλα τά θέματα, ὅπως τά εἴχαμε ἀπ᾿ ἀρχῆς συμφωνήσει, τότε ἠγέρθησαν αἱ πῦλαι τοῦ ἄδου νά σταματήσουν τόν διάλογον, ἐνῶ προητοιμάζοντο ἄλλαι καταλληλότεραι συνθῆκαι (νά παραιτηθεῖ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος καί νά ἀναλάβουν τόν "ἀγῶνα" τά "κατάλληλα" πρός τοῦτο πρόσωπα, ἤτοι τά μυημένα εἰς τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν) ὥστε τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ νά προχωρήσουν "μέ "γνώμονα καί κριτήριον" τήν ἀπόφασιν τῶν Ρώσων τοῦ 1971 ("χειροθεσία ἐπί σχισματικῶν"), διότι ἔτσι θά μᾶς ΑΝΕΓΝΩΡΙΖΕ καί ὁ κ. Χριστόδουλος. Πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν μας ἐπί τοῦ θέματος τούτου παραθέτομεν τήν ἀπό 2 Αὐγ. 1977 ᾿Εγκύκλιον τοῦ τότε ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Φλωρινικῶν Αὐξεντίου. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 2α Αὐγούστου 1977 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ πρός τόν ῾Ιερόν ἡμῶν Κλῆρον καί τό ἁπανταχοῦ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας. ῾Οσιώτατοι ῾Ιερεῖς καί Μονάζοντες, εὐσεβεῖς Χριστιανοί, τέκνα τῆς ῾Ημῶν ταπεινότητος. Πατρικῶς ἐπευλογοῦντες προαγόμεθα ὅπως διά τῆς παρούσης Συνοδικῆς ᾿εγκυκλίου ἡμῶν πληροφορήσωμεν ῾Υμᾶς ἐπί εὐχαρίστου γεγονότος πληροῦντες οὕτω χαρᾶς τάς καρδίας τῶν ἀγωνιζομένων τόν τίμιον ἀγῶνα τῆς Πϊστεως διά τήν ἐπιπόθητον ἑνοποίησιν τούτου. ῎Εχει δέ τό γεγονός οὕτω: ῾Ο ἐκ τῆς Ματθαιϊκῆς παρατάξεως Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορινθίας κ.κ. Κάλλιστος, σταθμίσας ἐνσυνειδήτως τάς εὐθύνας του διά τήν συνεχιζομένην ἄχαρη καί ἐπάρατον διαίρεσιν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος συμπληροῦσαν ἤδη τό 40όν ἔτος καί, κρίνας ἀδικαιολόγητον παντελῶς τήν περαιτέρω διάστασιν τῶν Ματθαιϊκῶν, ὡς ἔχουσαν ἐν βαρυτάτῃ εὐθύνῃ σοτεινά τά κίνητρα τῆς διαιρέσεως, μετά τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κανονικότητος ἐν τῇ ᾿Αρχιερωσύνῃ ὑπό τῆς ἀδελφῆς ὑπερορίου Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας, προσῆθεν ἐν ἐπιγνώσει τοῦ συντελουμένου συνωδᾷ τῇ ἐντολῇ τῆς ὡς ἄνω ᾿Εκκλησίας καί ἠτήσατο ἐγγράφως παρά τῇ Ιερᾷ ἡμῶν Συνόδῳ τήν ἐν αὐτῇ ἔνταξίν του, προσκομίσας ἅμᾳ καί ἀποκήρυξιν τῶν Ματθαιϊκῶν μέ τόν χαρακτηρισμόν τούτων ὡς σχισματοαιρετικῶν καί ὑπαιτίων τοῦ συνεχιζομένου χωρισμοῦ. Συνελθοῦσα ὅθεν ἡ ῾Ιερά ἡμῶν Σύνοδος καί ἐν ἁγίῳ Πνεύματι συσκαψαμένη μέ κριτήριον πάντοτε τό συμφέρον τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος καί γνώμονα τήν ἀπόφασιν τῆς ῾Υπερορίου Ρωσικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 16-11 τῆς 15/28.9.1971, δι᾿ ἧς ἀποκαθίσταται ἀφ᾿ ἑνός ἡ κανονικότης τῶν ἀντικανονικῶν χειροτονιῶν τοῦ ᾿Επισκόπου Βρεσθένης κυροῦ Ματθαίου, ἐντέλλονται δέ ἀφ᾿ ἑτέρου οἱ χειροθετηθέντες ὅπως πάραυτα ἑνωθοῦν μεθ᾿ ἡμῶν πρός ἄρσιν τοῦ ὑφισταμένου σχίσματος εἰς τούς κόλπους τῶν Γ.Ο.Χ., ὡς ἐν παραγράφῳ 2 ὁρίζεται: "... Νά ὑποχρεώσῃ τούς ᾿Αρχιερεῖς Κάλλιστον καί ᾿Επιφάνειον καί τούς σύν αὐτοῖς ἀδελφούς ᾿Επισκόπους νά πράξουν τό πᾶν, ὅπως ἑνωθῇ ἡ ῾Ιεραρχία Κλῆρος καί λαός των, μετ᾿ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἡγοῦνται ὑπό τόν Μακ. ᾿Αρχιεπίσκοπον Αὐξέντιον, ἔχουσα δέ ὐπ᾿ ὄψιν καί τήν κρισιμότητα τῶν περιστάσεων ὑφ᾿ ἅς διάγει τό ἀγωνιστικόν κοινόν, ἐξετίμησε τό γεγονός ὡς ἔργον τῆς Θείας βουλῆς προσδιορισθέν διά τόν παρόντα χρόνον καί ὠς καλήν ἀπαρχήν τῆς διακαῶς ἐπιποθήτου γενικῆς ἑνώσεως τῶν διϊσταμένων μερῶν εἰς μίαν ἀραγῆ ἑνότητα διά τήν πραγμάτωσιν τῶν ἰδεωδῶν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, καί ἀποφασίζει Τήν ἔγκρισιν τῆς αἰτήσεως τοῦ ἀνωτέρω καί τήν πρόσληψιν καί ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τοῦ ῾Ιεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ὡς Μητροπολίτου, ἀφ᾿ ἧς ἡ χειροτονία ἐπεκυρώθη ὡς κανονική ὑπό τῆς Ρωσικῆς Συνόδου. Γνωστοποιεῖ δέ πρός τάς ἁπανταχοῦ ᾿Εκκλησίας, ῾Ιεράς Μονάς, Κοινότητας καί Παραρτήματα καί ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ τό Θεοβούλητον γεγονός, κλαί εὔχεται θερμῶς, ὅπως ἡ πρός τό συμφέρον πάντα οἰκονομοῦσα Θεία Πρόνοια κατευθύνη τά βήματα πάντων τῶν διϊσταμένων Κληρικῶν τε καί Λαϊκῶν πρός ὁ9λικήν ῞Ενωσιν διά τόν θρίαμβον καί τήν δόξαν τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Εντολῇ ῾Ιερᾶς Συνόδου Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ Posted at 01:16 pm | Link | Leave a comment | Share DEC. 25TH, 2015 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΦΡΙΚΤΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΜΕΝΟΝ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Οἱ οἰκουμενιστές (παπικοί, νεοημερολογῖτες και ψευπαλαιοημερολογῖτες) διά να δικαιολογήσουν τους ἑαυτούς των στις οἰκουμενιστικές τους συμπροσευχές, χρησιμοποιοῦν τήν εἰς τήν Ἀποκάλυψιν 7,9-12, 22, 20 περιγραφομένην ὅρασιν, ἔχουσαν οὕτω: «ιδού όχλος πολύς, ον αριθμήσαι αυτόν ουδείς εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς, και φοίνικες εν ταις χερσίν αυτών• και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες• η σωτηρία τω Θεω ημών τω καθημένω επί του θρόνου και τω αρνίω. και πάντες οι άγγελοι ειστήκεισαν κύκλω του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύνησαν τω Θεω λέγοντες• αμήν• η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς τω Θεω ημών εις τους αιώνας των αιώνων• αμήν … ναι ! έρχου, Κύριε Ιησού». Δυστυχῶς το θράσος των δεν ἔχει ὅρια, ἀφοῦ τίς ιδικές των ἐν τω ἀντιχρίστω οἰκουμενισμῶ συμπροσευχές ταυτίζουν με τήν περιγραφομένην εἰς τήν ‘Αποκάλυψιν 7,9-12, 22,20, ἐνώπιον τοῦ ἐπουρανίου Θυσιαστηρίου συμπροσευχήν ολοκλήρου της σεσωσμένης δημιουργίας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου