Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ


ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176, 210 2466057
         
    
     ΑΡ. ΠΡΩΤ.  18    ᾿Εν Κορωπίῳ τῇ  17/30  Μαρτίου 1996
    
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου

Πρός
ἅπαντας τούς Γνησίους ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς
τῆς καθ᾿ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

 ΘΕΜΑ: Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

᾿Αγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά.

 "Οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν" (Μάρκ. ι',42) διά νά προωθήσουν τά ἀντίχριστα σχέδια τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους τῆς συγχρόνου Νέας ᾿Εποχῆς νά ὑποτάξουν, δηλαδή, τούς μικρούς λαούς, προπάντων τούς ὀρθοδόξους, καί νά τούς ἐντάξουν εἰς τήν "Νέαν τάξιν πραγμάτων", δηλαδή τήν ἀταξίαν τοῦ ἀντιχρίστου, μετέρχονται μεθόδους πονηράς καί νοοτροπίαν ἐγκληματικήν. Δέν διστάζουν, νά ἐγκληματοῦν κατά τῶν μικρῶν λαῶν, νά προπαγανδίζουν τό ψεῦδος, νά συκοφαντοῦν, νά παραποιοῦν τήν ἀλήθειαν, νά κάμνουν δηλαδή τά ἄνω κάτω, δι᾿ ἕνα καί μοναδικόν σκοπόν, νά ἐπιτύχουν τά  καταχθόνια ἀντίχριστα σχέδιά των. ῞Οπως ἔπραξαν ἐσχάτως, οἱ ὄντως ἐγκληματίαι λαοί τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖοι δέν έδίστασαν νά ἐμφανίσουν τούς ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος των ἀγωνισθέντας Σέρβους, ὡς δῆθεν "ἐγκληματίας πολέμου". Καί τοῦτο διότι, ὡς γενναῖος λαός, οἱ Σέρβοι ἠρνήθησαν νά ὑποταχθοῦν εἰς τά ἀντίχριστα σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πού προέβλεπαν τήν παντελῆ ἐξολόθρευσίν των. Τό ψεῦδος, τήν συκοφαντίαν καί τό ἀδίστακτον τῶν ἰσχυρῶν λαῶν τῆς Δύσεως ἐκαυτηριάσαμεν καί ἐστιγματίσαμεν ἐπανειλημμένως καί δι᾿ ἄρθρων, ἀλλά καί ἐσχάτως δι᾿ ἀνακοινώσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου (Βλ. τελευταίαν ᾿Ανακοίνωσιν εἰς "Κήρυκα Γνησίων ᾿Ορθοδόξων", Σεπτ. 95)
Καί ταῦτα μέν εἶναι γνωστά  τοῖς πᾶσιν καί ἀποδεκτά ἀπό τούς ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καί σοβαρῶς σκεπτομένους ἀνθρώπους. Ποῖος ὅμως δέν γνωρίζει, ὕστερα ἀπό ὅσα συνέβησαν καί εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν μας χῶρον, ὅτι τοιαύτην πονηράν καί ἐγκληματικήν συμπεριφοράν καί νοοτροπίαν ἐπέδειξαν καί οἱ πέντε ἐκπεσόντες ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐτάχθησαν νά ἐπισκοποῦν διά τήν διαφύλαξιν τῆς ῾Ιερᾶς Παρακαταθήκης τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου Πίστεως, οὗτοι, ἐν τῇ ἀμαθείᾳ των καί ἐν τῇ πλάνῃ των, ἀλλά καί ἐν τῇ κακότητί των ἐγκλημάτισαν καί συνεχίζουν νά ἐγκληματοῦν κατά τῆς ῾Ιερᾶς Παραδόσεως, ἐβλασφήμησαν κατά τῶν ῾Αγίων Πατέρων καί ἐπεδίωξαν τήν πλάνην των αὐτήν νά ἐπιβάλλουν διά τῆς τρομοκρατίας καί εἰς τούς λοιπούς; Τοῦτο, βεβαίως, εἶναι "φρικτόν καί ἀκουόμενον", δυστυχῶς, ὅμως, ἀληθινόν. ῎Ετσι, ἐνῶ εἶχον οἱ πέντε ᾿Αρχιερεῖς ἱερόν χρέος νά συνεργασθοῦν μετά τῶν λοιπῶν ᾿Αρχιερέων μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί μετά τοῦ λοιποῦ ῾Ιεροῦ Κλήρου καί τοῦ ᾿Ορθοδόξου πληρώματος καί νά συναγωνισθοῦν κατά τῶν συγχρόνων αἱρέσεων, ἰδιαιτέρως δέ κατά τοῦ συγχρόνου μεγάλου ἐχθροῦ, τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ Παπισμοῦ, πίσω ἀπό τούς ὁποίους κρύπτεται ὁ ἀποτρόπαιος διεθνής Σιωνισμός, οὗτοι ἐπροτίμησαν τήν ὁδόν τῆς ἀνταρσίας, τοῦ ψεύδους, τῆς προδοσίας, τῆς συκοφαντίας, τοῦ μίσους κλπ. ᾿Ενόμισαν, ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπον καί αὐτήν τήν τακτικήν θά ἠδύναντο νά ἐξουσιάσουν τῶν πάντων, νά ἐξοντώσουν τούς ὑγιῶς σκεπτομένους καί ὀρθοδόξως φρονοῦντας καί νά "κατακυριεύσουσι" τῶν ὀρθοδόξων. ᾿Ενόμισαν ἐν τῇ ἀφροσύνῃ των, ὅτι θά ἠδύναντο πολύ εὔκολα νά καταλάβουν τά ὀχυρά τῆς ᾿Ορθοδοξίας (ἐν προκειμένῳ τάς ῾Ιεράς Μονάς τοῦ ᾿Αγῶνος καί τούς ῾Ιερούς Νσούς), νά ἀνατρέψουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον καί νά ἐγκαθιδρύσουν τήν ἰδικήν των τρομοκρατικήν ἐξουσίαν. Διά τοῦτο καί ἐπεδόθησαν μέ "ζῆλον" καί "φανατισμόν" νεοφωτίστου, μέ ἀδίστακτα ψεύδη καί τρομερές συκοφαντίες, μέ πρωτοφανές μῖσος καί μανιώδεις ὕβρεις, μέ βαρβαρότητα καί ἐγκληματικήν ἀδιαφορίαν διά τάς συνεπείας,  εἰς πόλεμον ἐξοντώσεως τῶν ὀρθοδόξων, ὅσων δηλ. δέν τούς ἀκολουθοῦν εἰς τήν συνωμοτικήν των πορείαν.
  ῎Ηδη παρῆλθον περίπου δέκα μῆνες ἀπό τότε πού ἐξεδηλώθη τό ἐκκλησιομάχον πραξικόπημα καί σχίσμα τῶν πέντε ἐκπεσόντων ᾿Αρχιερέων. Καί εἶναι ἀξιοπερίεργον, ὅτι οὐδ᾿ ἐπί στιγμήν ἡσύχασαν, οὔτε ἔπαυσαν νά ἐργάζωνται τήν παρανομίαν, νά μετέρχωνται πᾶσαν πονηρίαν καί νά πορεύωνται τήν σκολιάν ὁδόν τῆς ἀποστασίας των καί δέν γνωρίζομεν μέχρι ποῦ θά παραχωρήσῃ ὁ Θεός νά φθάσουν.
῾Ο Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τούς εἶχε γράψει πρό ἑνός ἔτους, ὅτι τά σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τά ὁποῖα δυστυχῶς μέ τήν νοοτροπίαν των ὑπηρετοῦν, δέν θά περάσουν. Τούς ἔγραφε πολύ χαρακτηριστικά:
"Συγχωρεῖστέ με, ἀλλά οἱ καιροί τό ἀπαιτοῦν νά ὁμιλῶ κατ' αὐτόν τόν τρόπον, διότι ἐφυγαδεύσατε τήν ἀγάπην, πολεμεῖτε τήν  ἀλήθεια καί τό δίκαιον καί ὡς πιστεύω (διότι προκύπτει ἐκ τῶν ἔργων σας) ἐνεργεῖτε σχέδια σκοτεινῶν δυνάμεων. Διά τοῦτο, οὔτε τήν ἀνοχήν μας, οὔτε τήν μακράν ὑπομονήν μας, οὔτε τήν διακριτικήν στάσιν μας ἀντιλαμβάνεσθε. Σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι παρά τό προβεβηκός τῆς ἡλικίας μου, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων πιστῶν ᾿Αρχιερέων καί τῶν ἀνά τό Πανελλήνιον καί τό ἐξωτερικόν πλῆθος τῶν πιστῶν ἱερέων καί τόν πιστόν λαόν, ἐλπίζομεν, ὅτι θά γίνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέν θά περάσουν τά σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Δέν κόβομεν παρά ταῦτα τάς χρυσᾶς ἁλυσίδας τῆς ἀγάπης. Σᾶς περιμένομεν νά ἀνανήψετε, νά διορθώσητε, ὅσα κακῶς ἐνεργήσατε καί οὕτω νά γίνῃ χαρά καί εἰς τήν ἐπί γῆς στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν καί εἰς τήν ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσαν". (Βλ. ἐπιστολήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2818/2-4-95 τοῦ Μακαρ. ᾿Αρχ/που πρός τούς πέντε, ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοθῇ εἰς τό φυλλάδιον "ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ", ᾿Απρίλιος 1995).
Καί πάλιν εἰς τήν ἰδίαν ἐπιστολήν τούς ἔγραφε καί τούς παρεκάλει: "Σεβασμιώτατοι σᾶς παρακαλῶ, σᾶς θερμοπαρακαλῶ, σεῖς νά "ἀλλάξετε πορείαν" καί νά συμπορευθῆτε μεθ᾿ ἡμῶν τήν εὐθεῖαν ὁδόν τοῦ Κυρίου, τήν ὁποίαν συνεπορεύθημεν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἀπό τήν ὁποίαν μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῢ ἡμεῖς δέν παρεκκλίναμεν". Καί πάλιν: "Αὖθίς τε θερμῶς παρακαλῶ, παραιτηθῆτε τῶν σκολιῶν ἔργων καί ἐξέλθετε τῆς σκολιᾶς ὁδοῦ..."
Παρά ταῦτα οὗτοι παρέμειναν ἀμετανόητοι καί ἀπερίτμητοι τήν καρδίαν. Διότι, φαίνεται, τήν ἀγάπην, τήν ἀνοχήν καί τήν συγκαταβατικότητα τοῦ Μακαριωτάτου τήν ἐξέλαβον ὡς ἀδυναμίαν. ᾿Αλλά καί διότι "περί τῆς ἀγάπης οὐ μέλλει αὐτοῖς".  Καί πῶς ἀλήθεια νά ἐνδιαφερθοῦν διά τήν ἀγάπην, ἀφοῦ ἐπροτίμησαν τό  ψεῦδος καί τό μῖσος.
᾿Αγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά. Αὐτοί οὕτω πράττουν καί οὕτω πορεύονται. ῾Ημεῖς, ὅμως, ἄς παραμείνωμεν μέ τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀγάπῃ, διότι "ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ". ῎Ας παραμείνωμεν καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ, διότι ἀγάπῃ ἄνευ τῆς ἀληθείας δέν νοεῖται.

"᾿Αγωνισθῶμεν ὅθεν ὑπέρ τῆς ἀληθείας
καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ ἡμῶν".

᾿Ελάχιστος πρός Κύριον εὐχέτης
῾Ο Μητροπολίτης
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου