Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΠΑΤΕΡ Δέησις ποὺ λέγεται πρὶν τὴν ἐξομολόγησιν ἀπό τὸν ἐξομολογούμενον. Πάτερ Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Ἐξομολογοῦμαι σοι πάντα τὰ κρυπτά καὶ φανερά τῆς καρδίας καὶ διανοίας μου, ἂ ἒπραξα ἒως τῆς σήμερον, διὸ ἂφεσιν αἰτῶ παρά σου του δικαίου καὶ εὐσπλάχνου κριτοῦ καὶ χάριν του μηκέτι ἀμαρτάνειν. Μετάφρασις' Πατέρα, Κύριε τοῦ ούρανοῦ καὶ τῆς γῆς, σου ἐξομολογοῦμαι ὂλα τὰ κρυφά και φανερὰ τῆς καρδίας καὶ τῆς διανοίας μου, τὰ ὀποία ἒπραξα μἐχρι σήμερα, γι’ αὐτὸ ζητῶ συγχώρεσιν ἀπὸ σένα τόν δίκαιο καὶ εύσπλαχνο κριτὴ καὶ χάριν ὢστε νὰ μὴν ξανὰ-ἀμαρτήσω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου