Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΙΝΕΥΙΤΩΝ

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗ Μόνον μετάνοια καί επιστροφή εις τάς Ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις θά μᾶς σώση. Μετά μεγίστης προσοχῆς, ἀγαπητοί μου ἰδῆτε ταχέως νά ἐξυπνήσετε καί νά διορθωθῆτε. Μετάνοιαν Νινευιτῶν, δείξατε νά σωθῆτε, ἐκ τῶν ἐπερχομένων μας, ὅπως ἀπαλλαγῆτε. Ὀρθόδοξ’’Εκκλησίαν μας ὅλοι νά ἐπιστραφῆτε, παύσει Θεοῦ μεγάλ’ ὀργή, δεινῶν ἀπαλλαχθῆτε. Εἰδ’ ἄλλως μέν καί μένετε Φράγκων Κακοδοξίαν μεγαλυτέρα ἔρχεται, ὀργή πρός τιμωρίαν. Μετανοήσατ’ ἄνθρωποι ἐκ τῶν πολλῶν κακῶν σας, ἵνα μή αιφνιδίως τε, λάβετε θάνατόν σας. Ἄν δέν μετανοήσετε, πάντες μέν θά χαθῆτε, προπάντων δ’ οἱ κακόδοξοι, θά καταποντιθῆτε. Μήν ἀναβάλωμεν καιρόν, ψυχῆς μας μετανοίας, καί ὡς τῆς ἀσπίδος τόν ἰόν, κατά κακοδοξίας. Διότι οὐαί κ’ ἀλλοίμονον, θάνατος αἴφνης ἔλθει, καί ὁ πολύτιμος καιρός, μετανοίας παρέλθει. Καλλίτερον ὁ ἄνθρωπος, ἐν κόσμω μή γεννᾶται, πάρ’ ἐν κολάσει πάντοτε, ἐν ἄδη ὀδυνᾶται. Καί οὗτος ὁ προορισμός, ἐν γῆ ἀνθρώπου σώσει, ψυχήν του τήν πολύτιμον, θανάτου διασώσει. Καί τόν πολύτιμον Χριστόν, Μαργαρίτην κερδίση, τήν Βασιλείαν Οὐρανῶν, ἵνα κληρονομήση. Νά συναγάλλεται ὁμοῦ, μετά πάντων ἁγίων, Προφητῶν Ἀποστόλων μας, μαρτύρων καί ὁσίων. Ἐάν ὅμως κολασθῆ, καί δέν μετανοήση, καί ὡς πιστός Ὀρθόδοξος, μετάνοιαν δέν δείξει. Οὐαί κι’ ἀλλοίμονον σ’ αὐτόν, ἐν φοβερᾶ τῆ κρίσει, ἀκούσει τό πορεύεσθαι, τελεία κατακρίσει. (Τό παρόν, τό ὁποῖον θεωρῶ λίαν ἐπίκαιρον, εὗρον δημοσιευμένον εἰς τό «Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Περιοδικόν τῶν ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» τό ἐπιγραφόμενον «ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ», Φύλλον 109/31 Αὐγούστου 1946, τό ὁποῖον ἐξεδίδετο εὐλογίας χάριν ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου, τοῦ κατόπιν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, τοῦ καί νέου ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως ἀναδειχθέντος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου