Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ," ΤΟΜΟΣ Α΄, ΑΘΗΝΑΙ 1980 ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011): Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ" (ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ)ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΕΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1948 (ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΑ ΔΥΟ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΩΝ "ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ", ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΜΟΥ, ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΣΑΝ ΩΣ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ ΔΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ". ΔΙΟΤΙ ΕΝΩ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΧΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΟΘΕΥΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ "ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΙΩΤΩΣ ΔΙΕΦΥΛΑΞΕΝ Η ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΣ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ, ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΚΕΨΙΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΕΙ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ" ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ. ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΤΟΝ Π Ρ Ο Λ Ο Γ ΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Α΄ ΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" (ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1980)ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ "ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΜΗΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ). O ‹‹ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ›› αἰσθάνεται ἰδιαιτέρως εὐτυχής, διότι προβαίνει εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς πρωτοτύπου καὶ ἀξιολόγου ταύτης ἐρεύνης τοῦ θεολόγου κ. Ἐλευθερίου Χ. Γκουτζίδη, ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Εἰσαγωγῆς τῆς Παπικῆς Καινοτομίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὑπὸ τὸν τίτλον ‹‹ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ››. Ἡ διὰ πρώτην φορὰν ἐπιχειρουμένη τοιαύτη συστηματικὴ μελέτη καλύπτει ἕν σημαντικὸν κενὸν εἰς τὴν σύγχρονον Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν, ἐνῶ κυρίως ἀποκαλύπτει καὶ κατελέγχει τὴν ληστρικὴν πρᾶξιν τοῦ 1924, δ' ἧς ἡ λέπρα τοῦ Παποοικουμενισμοῦ εἰσεπήδησεν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν. Ἡ μελέτη τεκμηριωμένη ἀποκαλύπτει τὸ ἔγκλημα τοῦ αἰῶνος, τὸ ὁποῖον διεπράχθη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη. Τοῦτο συνίσταται εἰς τὴν καταπάτησιν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τὴν ἀθέτησιν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὴν καταπάτησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τὴν ἀποκοπὴν ἀπὸ τὰς πηγὰς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν διάβρωσιν τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως πρὸς μεγίστην ἱκανοποίησιν τοῦ ἀντιχρίστου Παποοικουμενισμοῦ. Ἡ μελέτη τῶν ‹‹ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ›› εἶναι ἰδιαιτέρως ἀναγκαία σήμερον, τόσον διὰ τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ ἀκολουθοῦντας τὸ κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ν νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον, ὅσον καὶ διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ., διότι ἐκ τῶν σελίδων αἱ ὁποῖαι ἀκολουθοῦν, προκύπτει, ὅτι ὁ "Παλαιοημερολογισμός›› δὲν εἶναι ‹‹ἀγὼν 13 ἡμερῶν››, ὡς ἠθέλησαν τινὲς νὰ τὸν παρουσιάσουν, ἤ παρωνυχὶς μὲ τὴν ὁποίαν ἀσχολοῦνται ‹‹περιδεεῖς καὶ φανατικοὶ τινές››, ἀλλὰ ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ὡς εἶναι ὁ Παποοικουμενισμός. Τοιαύτης οὔσης τῆς σημασίας τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου, ὁ ‹‹ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ››, ὅστις εἰς τὰ πλαίσια τῆς ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας Ἱεραποστολικῆς αὐτοῦ δράσεως, ἀνέλαβεν τὴν ἐκδοσιν τῶν ‹‹ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ››, συγχαίρει τὸν συντάκτην κ. Ἐλευθέριον Γκουτζίδην καὶ εὔχεται ὅπως, οὗτος, παρὰ τὰς πολλάς του ἐργασίας ἐξεύρῃ χρόνον ἱκανόν, ἵνα συνεχίση καὶ ὁλοκληρώση τὴν πολύτιμον μελέτην του, διότι αὕτη ἀποτελεῖ μεγίστην συμβολὴν καὶ εἰς τὸν Ἀγῶνα τῆς Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ γενικώτερον πρὸς πάντα χριστιανόν, ὁ ὁποῖος δὲν ἠρνήθη τὸν Θεόν, καὶ δὲν περιέπεσεν εἰς τὴν σύγχρονον εἰδωλολατρείαν καὶ δὲν ἐνεκρώθη ἀπὸ τὸ ναρκωτικὸν τοῦ ἐπαράτου Παποοικουμενισμοῦ. Διά τόν ‹‹Κ.Γ.Ο.›› Ὁ Διευθυντὴς ΜΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεολόγος - Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου