Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Ο ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ" ΤΗΣ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕΚΤΗΣ "ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ". + Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΙΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.19400 Τ.Θ. 54 ΤΗΛ. 210.6020176, Α.Π. Ε/98 Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά, χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε. Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔσται πάντοτε μεθ’ ὑμῶν. Ἐπί τῶν τελευταίων ἐξελίξεων τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων, καί εἰδικώτερον ἐπί τῆς «καταδίκης» τῆς λεγομένης «χειροθεσίας» εἰς τήν ὁποίαν προέβησαν οἱ Νικολαίται κατά Νοέμβριον τοῦ 2007, παραθέτω εἰς τήν παροῦσαν σύντομον ἐπιστολήν μου, πρός ἐνημέρωσίν σας, ἕν ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀπό 3-8-1995 ἐπιστολήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου πρός τούς πέντε τότε ἐκπεσόντας, διότι εἶναι πολύ διαφωτιστικόν. Εἰς τήν ἐν λόγω ἐπιστολήν καί συγκεκριμένως εἰς τό παρατιθέμενον ἀπόσπασμα χαρακτηρίζεται ἤδη ἀπό τό 1995, ἡ «καταδίκη», τήν ὁποίαν προέτεινον ἀπό τότε καί εἰς τήν ὁποίαν προέβησαν «Συνοδικῶς» οἱ Νικολαῖται κατά Νοέμβριον τοῦ 2007, ὡς «πράξις ἀνόητος», καί «σχέδιον σατανικόν». Ἰδού τί γράφει χαρακτηριστικῶς τό 1995 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας: «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΩΜΕΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.... ΤΥΧΟΝ ΑΝΟΗΤΟΣ ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ... ΘΑ ΦΕΡΗ ΑΥΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ... ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ....». Παραθέτω ὅλον τό σχετικόν ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς: «...... Γράφετε ἐπίσης εἰς τήν σελίδα 7 τοῦ ἐντύπου σας: Τήν ἰδικήν σας αἵρεσιν τῆς νεοεικονομαχίας πότε θά τήν καταδικάσετε; .... Σᾶς ἀπαντῶ: ... Ποτέ δέν θά καταδικάσωμεν κάτι πού δέν ὑπάρχει. Οὔτε τήν "χειροθεσία" δέν καταδικάζομεν, διότι δέν ὑπῆρξεν, οὔτε τήν "νεοεικονομαχίαν" διότι δέν ὑπῆρξεν καί δέν ὑπάρχει. Τυχόν ἀνόητος πρᾶξις καταδίκης αὐτῶν θά φέρη ταῦτα ἐκ τῆς ἀνυπαρξίας εἰς τήν "ὕπαρξιν". Δηλαδή κάνοντες τήν ἐπιθυμίαν σας νά καταδικάσωμεν τά ἀνωτέρω πρός χάριν δῆθεν τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἶναι ὡς νά δεχώμεθα ὅτι ἐγένετο ἡ ἀνύπαρκτος "χειροθεσία" καί ὑπῆρξεν ἤ ὑπάρχει δῆθεν "νεοεικονομαχία". ῎Ετσι ὅμως θά ὑπηρετοῦμε δύο Σατανικά σχέδια, ὅπερ Χάριτι Χριστοῦ εἰς τόν αἰῶνα δέν θά γίνη». Διά νά κατανοήσετε καλύτερον τά ἀνωτέρω, σᾶς γνωρίζω ὅτι αὐτή «ἡ ἀνόητος πράξις περί καταδίκης τῆς χειροθεσίας», (ὅπερ σημαίνει ὅτι γίνεται δεκτή ἡ βλασφημία τῶν πέντε, καθ’ ἥν «μᾶς περιρρέει οὐχί ὡς ἄτομα, ἀλλά ὡς Ἐκκλησία ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας»), αὐτό τό ὄντως «σατανικόν σχέδιον», ὅπως τό χαρακτηρίζει, ἐπαναλαμβάνομεν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀπό τό 1995, «ὑλοποιήθη» καί ἐφηρμόσθη ἐν ἔτει 2007 καί ἐν συνεχεία ὑπό τῶν «Νικολαϊτῶν», οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν «γνήσιοι» ἐν τῆ σχισματοαιρέσει καί βλασφημίαις «διάδοχοι» τῶν πέντε ἀποσχισθέντων, ἀφοῦ προηγουμένως ἐξεδίωξαν ἐκ τοῦ μέσου τά «ἐμπόδια», (κατά τόν ἰδικόν των χαρακτηρισμόν), ἤτοι ἀφοῦ ψευδοκαθήρεσαν τἠν ἐλαχιστότητά μου, καί τόν Ἱερομόναχον π. Ἀμφιλόχιον καί ψευδοαφώρισαν τόν θεολόγον Ἐλευθέριον Γκουτζίδην, πράξεις αἱ ὁποῖαι ἐπέπεσαν ἐπί τῶν ἀνοήτων κεφαλῶν των. ΄Αγαπητοί ἀδελφοί, καί τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά. Ἐάν οἱ πέντε, ὅπως καί οἱ Νικολαίται παρέμεναν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καθ’ ἡμᾶς, θά ἦτο ἀδύνατον νά προέβαινον εἰς τοιαύτας ἀνοήτους καί σατανικάς πράξεις, οἱ μέν πρῶτοι νά προτείνουν καί οἱ δεύτεροι νά ὑλοποιήσουν τήν «καταδίκην». Διότι ἐντός τοῦ σωστικοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας, δέν θά ἐσκοτίζοντο τόσον, ἐφ’ ὅσον ἐντός Αὐτῆς θά ἐπεσκίαζεν ἐπ’ αὐτούς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί θά τούς ἀπέτρεπε ἀπό τοιαύτην σατανικήν πράξιν - βλασφημίαν. Διά τοῦτο ἀς προσέξωμεν καί ἡμεῖς, νά μή παρασυρθῶμεν ὑπό τῶν πονηρῶν καί βλασφήμων τούτων Ἐκκλησιομάχων καί εὑρεθῶμεν, ὅ μή γένοιτο, καί ἡμεῖς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, διότι τότε εἶναι δυνατόν σκοτιζόμενοι τόν νοῦν νά φθάσωμεν καί εἰς τάς πλέον ἀνοήτους καί σατανικάς πράξεις. Βλέπετε πρός τοῦτο καί τήν κατά Νοέμβριον τοῦ 2007 βλάσφημον Ἐγκύκλιον τῶν Νικολαϊτῶν, ζητήσατε καί μελετήσατε καί τήν «ΑΜΕΣΟΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ» ἐπ’ αὐτῆς, τήν ὀποίαν συνέγραψεν ὁ θεολόγος Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, καί ἐστέ βέβαιοι, ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά σᾶς προφυλάξη, θά μᾶς διαφυλάξη ὅλους εἰς τό πράττειν τό ἀγαθόν. «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, τόν ὁποῖον σήμερον Δ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία, καί τοῦ ὁποίου τό ἱερόν παρεκκλήσιον εἰς τόν ‘Επισκοπικόν μας Ναόν ἐν Κορωπίω, πανηγυρίζει, νά πρεσβεύη ὑπέρ ἡμῶν. ΑΜΗΝ. Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίω + Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου