Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ἐκδίδεται ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τά πλαίσια τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς. ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 287 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1996 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ" Παραθέτομεν τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 2938/10-8-1996 ᾿Ανακοίνωσιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου μέ θέμα "῾Ο Ναός τῆς ῾Αγίας Σοφίας Κων/λεως". ᾿Εκ τῶν Γραφείων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος ἐξ᾿ ἀφορμῆς τῶν ὅσων ἐγράφησαν ἐσχάτως εἰς τόν τύπον, ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνησις προτίθεται νά μετατρέψῃ τόν Ναόν τῆς ῾Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς "τζαμί" ἐξεδόθη ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: "῾Η ὑπό τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τά γραφόμενα ἐσχάτως εἰς τόν τύπον περί τῆς προθέσεως τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως νά μετατρέψῃ τόν Ναόν τῆς ῾Αγίας Σοφίας εἰς Κων/λιν σέ "τζαμί" ἀνακοινοῖ, ὅτι καταδικάζει ἀπεριφράστως πᾶν τοιοῦτον σχέδιον, πρόθεσιν ἤ καί ἁπλῆν ἀκόμη σκέψιν. ῾Ο Ναός τῆς ῾Αγίας Σοφίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεώς του κατά τόν 6ον αἰῶνα μ.χ. μέχρι σήμερον, ἀνεξαρτήτως τῶν μεσολαβησασῶν ἔκτοτε ἱστορικῶν περιπετειῶν, ἀποτελεῖ τό αἰώνιον σύμβολον τοῦ Γένους καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί εἰς οὐδένα ἐπιτρέπεται ἡ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον βεβήλωσίς του. Εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν εἰδικώτερον πού δέν εἶναι ἐποχή ὀθωμανικῶν κατακτήσεων, πᾶσα τοιαύτη ἐνέργεια θά εὕρη ἀντιμετώπους ὅλους τούς ἀνά τήν ὑφήλιον ὀρθοδόξους. ᾿Εξ ἄλλου οἱ διάφοροι διεθνεῖς ᾿Οργανισμοί ὀφείλουν τουλάχιστον αὐτήν τήν φοράν νά ἀποδείξουν ὅτι αἱ διάφοροι βαρύγδουποι διακηρύξεις των περί σεβασμοῦ καί προστασίας τῆς διεθνοῦς ἐννόμου τάξεως καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου δέν ἀποτελοῦν γράμμα κενόν οὐδέ, πολύ περισσότερον, σχήματα ὑποκρισίας καί δόλου, καί νά πράξουν ὅ,τι ἐπιβάλλεται διά τήν ἀποσόβησιν τοῦ πελωρίου τούτου κακοῦ, πού ἀποτελεῖ δεινόν πλῆγμα κατά τῆς διεθνοῦς νομιμότητος καί βαρυτάτην προσβολήν κατά τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. ᾿Επισημαίνει δέ ἅμα, ὅτι ὁ Ναός τῆς ῾Αγίας Σοφίας ἀνήκει εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί μόνον καί δέν ἀποτελεῖ κτῆμα κοινόν ὅλου τοῦ "Χριστιανικοῦ κόσμου" ὡς ἀκρίτως, ἤ κακοβούλως λέγεται ὑπό τινων καί δή ὑπό κύκλων τοῦ Βατικανοῦ. Βεβαίως πρέπει νά ὑπάρξη μεταβολή τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος τοῦ Ναοῦ τῆς ῾Αγίας Σοφίας, ἀλλ᾿ ὑπό τήν ἑξῆς ἔννοιαν: Νά ἀποδοθῆ αὕτη εἰς τήν λατρείαν τῶν ᾿Ορθοδόξων ὡς καί πρότερον. Περαιτέρω ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἐφιστᾶ τήν προσοχήν τῶν ἐν ΗΠΑ ὁμογενῶν μας εἰς τό νά ἀσκήσουν πᾶσαν δυνατήν πίεσιν εἰς τόν Πρόεδρον καί τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας, ὅπου διαμένουν, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῶν προσεχῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, ἵνα ἀσκήσουν τήν ἐπιρροήν των εἰς τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ὥστε νά ἀποφύγη πᾶσαν συναφῆ πρόκλησιν, ἡ ὁποία μάλιστα θά ἀποτελέση καί αἰτίαν ἀναταραχῆς μεταξύ τῆς Τουρκίας, ἀφ᾿ ἑνός, καί τῆς ῾Ελλάδος καί ὅλου τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ἀφ᾿ ἑτέρου, ὡς καί ἀποσταθεροποιήσεως εἰς τήν περιοχήν τῆς ᾿Ανατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου. Τέλος δέν παραλείπει νά ἐπισημάνη τήν χαρακτηριστικήν ἀδράνειαν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως καί τοῦ Προκαθημένου του κ. Βαρθολομαίου ἐκ μέρους τοῦ ὁποίου δέν ἠκούσθη οὐδεμία ἀντίδρασις. Τοῦτο ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς καθ᾿ ὅλην σχεδόν τήν διάρκειαν τοῦ παρόντος αἰῶνος τηρουμένης χλιαρᾶς καί ἐνδοτικῆς στάσεως ἐκ μέρους τῶν κύκλων τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία ἔφθασε, ὡς γνωστόν, εἰς τό κατακόρυφον ἐπί Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου, μέ τό θλιβερόν ἀποτέλεσμα ἐκτός τῶν ἄλλων, καί τήν ὁλοσχερῆ σχεδόν ἐκρίζωσιν τοῦ ῾Ελληνισμοῦ ἀπό τήν Βασιλεύουσαν. (βλ. ᾿Αρχιμ. Κηρύκου Κοντογιάννη, ῾Ο ἄνευ ὅρων καί ὁρίων φιλοτουρκισμός τοῦ Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου, ᾿Αθῆναι 1993). Εἶναι καί τοῦτο σύμπτωμα καί τῆς ἐν τῇ πίστει πτώσεως τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως ἀπό τοῦ 1920 καί ἐφεξῆς μέχρι σήμερον. Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό ἐκ μέρους τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ πολιτικοῦ κόσμου γενικώτερον πρακτέον δέν ἀναφερόμεθα, διότι τοῦτο εἶναι αὐτονόητον. ᾿Εν κατακλεῖδι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καταγγέλλουσα ταῦτα πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν καλεῖ καί ὅλον τόν ῾Ελληνικόν λαόν καί ὅλον τό χριστεπώνυμον πλήρωμα νά γρηγορῆ καί νά τελῆ εἰς κατάστασιν ἀγωνιστικῆς ἑτοιμότητος ". ᾿Εκ τῶν Γραφείων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ + Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου