Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΙΦΣΚΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α, ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α΄ ‘Αριθμ. ἐγκρ. ἀποφ. Πρωτοδ. Ἀθηνῶν 3427/1985 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12131 –ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 5756472 ATHENS- HELLAS ΠΡΑΞΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ (207/6.7.95/19.7.95) Ἐν Ἀθήναις σήμερον τήν ἕκτην τοῦ μηνός Ἰουλίου Ο.Ε. τοῦ ἔτους 1995, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην καί ὥραν 11.30 π.μ., ἐνταῦθα καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Μπότσαρη ἀριθμ. 8, περιοχήνη Ἀθηνῶν, ἔνθα τά Γραφεῖα μας καί ἐν τῆ αἰθούση συνεδριάσεων συνῆλθεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτοῦ ἀποτελούμενον ἐκ τῶν: 1) Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου, κατά κόσμον Δημητρίου Ἀνέστη, ὡς Προέδρου. 2) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙκολάου, κατά κόσμον Εὐθυμίου Μεσσιακάρη, ὡς Ἀντιπροέδρου. 3) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη, ὡς Γνεικοῦ Γραμματέως. 4) Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, ὡς Ταμίου. 5) Σεβασμιωάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος, κατά κόσμον Γεωργίου Γκαμίλη, ὡς μέλους Συμβούλου. 6) Σεβασμιωτάυ Μητροπολίτου Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταρασίου, κατά κόσμον Γεωργίου Καραγκούνη, ὡς μέλους Συμβούλου. 7) Τοῦ θεολόγου κ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, ὡς μέλους Συμβούλου. Συνελθόν τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί συσκεφθέν ἐπί τοῦ θέματος: «Διαγραφή μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου διά παραβάσεις ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ», ἀπεφάσισεν: Τήν διαγραφήν τῶν κάτωθι: α) πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου. β) πρώην ‘Αττικῆς Ματθαίου γ) πρώην Φθιώτιδος Θεοδοσίου δ) πρώην Κοζάνης Τίτου ε) πρώην Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου στ) ‘Αντωνίου Διαμαντῆ Ἱερέα ζ) Βασιλείου Λότσιου Ἱερέα. η) Θεοφυλάκτου Χαντώνα, Ἱερομονάχου. θ) Καλλινίκου Σεληνιωτάκη, Ἱερομονάχου. ι) ‘Αβραμίου Μπαλτσάκη, Ἀρχ/του ια) Γενναδίου Παναγιώτου, Ἱερομονάχου. ιβ) Πέτρου Παπαιωάννου, Ἀρχ/του. ιγ) Παύλου Καραγκούνηυ, ‘[Αρχ/του. ιδ) Ζαχαρίου Τσικριτσάκη, Ἱερέως. ιε) Νεκταρίου Τσικούρα, Ἀρχ/του. ιστ) Δημητρίου Λάτση, Ἱερέως. Διά τούς ἑξῆς λόγους 1) Διότι προσέφυγον, μέλη ὄντες τοῦ Συνδέσμου κατ’ αὐτοῦ εἰς τά Πολιτικά Δικαστήρια, διά τῆς ασκήσεως καί ἐκδικάσεως αἰτήσεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων καί τακτικῆς ἀγωγῆς, ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν (7.3.95 καί 4.5.95 ἡμερομηνίες συζητήσεως ἀντιστοίχως. 2) Διότι διέκοψαν τήν κατά τούς Ἱερούς Κανόνας μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, ἤ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου των (διά τούς Ἱερεῖς) Κανονικοῦ μέλους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας (/Αρθρον 8, παρ. ε). 3) Διότι δέν καεδίκασαν, ἀλλά τουναντίον ὑπέθαλψαν, τήν παράνομον συμπεριφοράν τῶν διαγραφέντων μελῶν τοῦ Συνδέσμου, Κσομά Σκρέτα καί Δαμινοῦ Παπαδημητρίου καί Τιμοθέου Βλάχου κατά τίς ἐκλογές τῆς 1/14 Δεκ. 95. 4) Διότι προέβησαν εἰς πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρ. ‘Αρχ/που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. ‘Ανδρέου 5) Διότι τῆ ἐντολῆ των ὤμοσαν καί ψευδώρκισαν οἱ μάρτυρες αὐτῶν Κληρικοί Κοσμᾶς Σκρέτας καί Δανιήλ Δερβέναγας, τούς ὁποίους ἐκάλυψαν οἱ 8 προσφυγόντες εἰς τά Δικαστήρια καί ἐγγράφως ἰσχυρίσθηκαν, ὅτι δέν ὠρκίσθησαν (ὅρα ἀπόφασιν 13713/6.6.95). 6) Διότι ὁ πρώην Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος παρανόμως κατεκράτησε καί δέν ἀπέδωσε τό χρηματικόν ποσόν, οὐδέ τήν διαχείρισιν, ἀπό τήν κληρονομίαν Δασκαλοπούλου. 7) Διότι ὁ πρώην ΚΟζάνης Τίτος ἐξύβρισε ἐγγράφως τόν Ἰερόν Σύνδεσμον χαρακτηρίσας αὐτόν «ἀντίχριστον». ‘Επίσης ἀποφασίζει τήν ἀπαγόρευσιν ἐγγραφῆς εἰς τό μέλλον, εἰς περίπτωσιν ἐπιστροφῆς τωνν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, οἱουδήποτε τῶν ὡς ἄνω διαγραφέντων μελῶν, ἤ οἱωνδήποτε ἑτέρων κληρικῶν τούς ὁποίους οὗτοι θά χειροτονήσουν, ἐάν προηγουμένως δέν δοκιμασθοῦν δεόντως. ‘Αποφασίζει τήν ἀντικατάστασιν τῶν 5 ἐκπτώτων ‘Επισκόπων ἐκ τῆς θέσεως τῶν Προέδρων τῶν Μ.Φ.Τ. (Μητροπ. Φιλοπτ. Ταμείων) λόγω τῆς ἐπελθούσης ἐπτώσεώς ἐκ τῶν Μητροπολιτικῶν Θρόνων (βλ. Ἀπόφασιν Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό 2.6.95) καί τῆς διαγραφῆς των ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου διά τῶν κάτωθι νέων Προδέρων τῶν Μ.Φ.Τ. 1) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου. 2) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ‘Αττικῆς καί Μεγαρίδος διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου. 3) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος διά τοῦ τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου. 4) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κοζάνης διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου. 5) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέου. 6) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέου. 7) ‘Επίσης ὁρίζομεν τούς νηεοεκλεγέντας καί νεοχειροτονηθέντας Μητροπολίτας Προέδρους τῶν οἰκείων Μ.Φ.Τ., ὡς κάτωθι: 1) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλακτίωνα 2) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον. 3) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Γοργόνιον καί 4) Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βερροίας καί Ναούσης τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Ταράσιον. Ἐντέλλεται πρός τούς διαγραφομένους, συμφώνως μέ τάς παραγράφους ζ καί στ τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ Καταστατικοῦ νά παραδώσουν ὅλοι οἱ ἀνωτέρω διαγραφόμενοι οἱονδήποτε κινητόν ἤ ακίνητον περιουσιακόν στοιχεῖον τοῦ Συνδέσμου κατέχουν εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, μέ Πρωτόκολλο Παραδόσεως καί Παραλαβῆς ἐντός 48 ὡρῶν ἀπό τῆς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐπιδόσεως τῆς παρούσηυς (Διά παραλαβῆς ἤ θυροκολλήσεως). Τέλος ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως δύνανται νά προσφύγουν οἱ διαγραφέντες ἐνώπιον τῆς πρώτης μετά τήν ἐπίδοσιν Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕΕ ΓΟΧ. Μή ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίασις. Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής νά ἐπιδώση νομίμως τήν παροῦσαν πράξιν εἰς τόν διαγραφόμενον πρώην μέλος τοῦ Ι. Συνδέσμου ...................................................................... ἀντιγράφων ἅμα αὐτήν εἰς τήν ἔκθεσιν ἐπιδόσεως. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΕ ΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Α΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ + Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ +Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ +Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ + Ο ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου