Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Μοναχική ζωη καί Πολιτεία

Μοναχική ζωή και Πολιτεία εστίν. Οφθαλμών ακρίβεια. Γλώσσης εγκράτεια. Σώματος δουλαγώγησις. Φρόνημα ταπεινόν. Εννοίας καθαρότητι. Οργή αφανισμός. Νεκρώθητι τη αμαρτία. Σταυρώθητι τω Χριστώ. Όλην την αγάπην μετάθες εις τον Κύριον. Μοναχικής ζωής κτήσασθαι το ένδυμα εκείνο ίνα μη γυμνοί ευρεθώμεν. Μοναχική πολιτεία εστίν. Αυταπάρνησις και υποταγή εις τον Θείον Νόμον. Ακτημοσύνη. Εγκράτεια. Κακοπάθεια, και αγών μετ' αδιαλείπτου ευχής, προς κατόρθωσιν και σπουδήν εις την τελειότητα μεθ' υπομονής! Μοναχός εστίν βία φύσεως διηνεκής, και φυλακής αισθήσεων ανελλιπώς. Αγνασμένον σώμα, κεκαθαρμένον στόμα, και πλουτισμένος νους. Ο άγιος Ισαάκ λέγει: Μοναχός εστίν, ο έξωθεν του κόσμου καθήμενος και δεόμενος του Θεού τυχείν των μελλόντων αγαθών. Πλούτος δε Μοναχού εστίν, η Παράκλησις η γενομένη εκ του πένθους, και η χαρά η εκ πίστεως η εν τοις ταμίοις της διανοίας διαλάμπουσα. Ο δε Άγιος Εφραίμ λέγει: Μοναχός εστίν. Ουχ η κουρά, αλλ' ο Ουράνιος πόθος, και η ένθεος πολιτεία. Εν τούτοις γαρ ο βίος άριστος φαίνεται. Ο δε Άγιος Μάξιμος λέγει: Μοναχός εστίν ο των υλικών πραγμάτων τον νουν αποχωρήσας, και δι' εγκρατείας, αγάπης, ψαλμωδίας και προσοχής προσκαρτερών τον Θεόν. Είπεν Γέρων: Ο επαινών Μοναχόν παραδίδωσιν αυτώ τω Σατανά. Είπεν Γέρων: Ουχ εαυτόν ευτελίζων, ούτος εστίν ταπεινόφρων, αλλ' ο μετά χαράς τας παρά του πλησίον ύβρεις και ατιμίας καταδεχόμενος. Είπεν ο Αββά Ιωάννης: Ότι η πύλη του Ουρανού εστίν η ταπείνωσις. Λέγει ο Αββά Ησαΐας: Μέγα κέρδος αδελφέ και σωτηρία ψυχής σου, πίστευε είνε τας ύβρεις και τας ατιμίας, τας δια τον Κύριον γενομένας εις σε, και βάσταζε αυτάς προθύμως και αταράχως. Γνώριζε ουν αδελφέ, ότι ο φεύγων πειρασμόν επωφελή φεύγει ζωήν αιώνιον. Είπεν ο Αββά Ποιμήν: Πας κόπος εάν επέλθει σοι, η νίκη αυτού, εστίν το σιωπάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου