Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ

Ο Επίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης κοινοποίησε τη δημοσίευσή του. 17 Ιουλίου 2017 · Αχαρνές Αττικής · Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗ ΕΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΙΔΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΜΕ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΝ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ... ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΗΤΟ ΑΝΗΚΕ ΜΕΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α΄, ΟΜΩΣ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ, ΜΕ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΓΙΝΕΝ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ... Επίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης 15 Ιουλίου 2017 · ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΨΙΣΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡ' ΑΥΤΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ἹΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΛΟΓΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ...ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ Εις τήν " Ορθόδοξον Φιλικήν Εταιρείαν" εγράφη: Τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ παράνομος Γενική Συνέλευσις καί τό παράνομον Διοικητικόν Συμβούλιον (τοῦ 2008) , τό ὑπό τόν παράνομον Νικόλαον, παρανόμως ἐνεργῶν, .εδωκεν τήν "ἄδεια" εἰς τόν ἐπίσης παράνομον Παντελεήμονα Ντέκσκαν, (ἴσως ἡ ἄδεια νά εἶναι προίόν ἀπάτης ψεύδους καί πλαστογραφίας) νά "ἐκποιήσει"(δηλαδή νά πουλήση) τόν Ναό, καί τό μεγαλοπρεπές ἵδρυμα εἲς τά Σελήνια τῆς Σαλαμῖνος, "πρός ἴδιον ὄφελος", μολονότι ἡ Συμβολαιογράφος ὑπενθύμισε δίς τόν Νόμο καί ἔχει καταγραφεῖ εἰς τό Συμβόλαιο, ὅτι ὁ ψευδῶς δηλῶν καί πράττων τι πρός ἴδιον ὄφελος τιμωρεῖται μέ κάθειρξιν (φυλάκισιν) δέκα ἐτῶν. ἐνῶ ὁ ναός ἀνῆκε κατά κυριότητα εἰς τόν Ἱερόν Φιλανθρωπικόν Σύνδεσμον τῆς 'Ακαινοτομήτου 'Εκκλησίας "(ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ), ἀνεγερθείς μέ τίς δωρεές τοῦ πιστοῦ λαοῦ, καί εἶχε μπῆ εἰς τήν δημοσίαν λατείαν καί ἐγκεινιασθεῖ πανηγυρικῶς ὑφ' ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀνηγέρθη, ὕστερα ἀπό πολυετεῖς δικαστικούς ἀγώνας, μέχρι καί τοῦ Συμβουλίου 'Επικρατείας τό ὁποῖον ἐξέδωκε τήν πλέον σημαντικήν ἀπόφασιν διά τήν ἀνέγερσιν τῶν Ναῶν τῶν ΓΟΧ ὄχι μέ τήν ἄδεια τοῦ Νεοημερολογίτου Μητροπολίτου ἀλλά μέ τήν ἄδειαν τοῦ οἰκείου 'Επισκόπου τῶν ΓΟΧ... Αὐτός λοιπόν ὁ Ναός Σύμβολον διοά τήν Γνησίαν 'Ορθοδοξίαν καί τό ἵδρυμα ἐπωλήθη" ἐν ἔτει 2010 εἰς ἕναν ἐπιχειρηματία καί ἕναν φαρμακοποιόν .... Τόν λόγον ἔχει τό πιστόν πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας . Πάλιν ε'ις τήν "Ορθόδοξον Φιλικήν Εταιρείαν" ἐγράφη .Πολύ μέ λυπεῖ πού ἀναγκάζομαι νά ἀσχοληθῶ μέ τήν ὐπόθεσι τῆς ἐκποιήσεως τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου καί τοῦ παραπλεύρως 'Εκκλησιαστικοῦ Ἰδρύματος εἰς τά Σελήνια τῆς Σαλαμίνος. Καί πολύ περισσότερο διότι, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ δικηγόρος πού ἐμελέτησε τό θέμα, μέ τήν πρώτη ματιά τοῦ φακέλλου μοῦ εἶπε: "Αὐτοί σίγουρα πηγαίνουν φυλακή". Καί λυπᾶμαι διότι δέν θέλω νά πᾶνε φυλακή, ἀλλά νά διορθωθοῦν, νά μετανοήσουν καί νά ἔλθουν εἰς ἑαυτούς, καί πρό πάντων διά νά ἐπανέλθη ὁ Ναός εἰς τήν λειτουργικήν χρῆσιν τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό πού πάνω ἀπ' ὅλα μᾶς ἐνδιαφέρει, ὡς ὁ νόμιμος πλέον ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ εἶναι νά ἐπανέλθη ὁ Ναός εἰς τήν λειτουργικήν χρῆσιν τῆς Γνησίας 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ εἰς τόν ὁποῖον ἀνήκεν καί ΑΝΗΚΕΙ.Ὅσον ἀφορᾶ διά τόν ὑπεύθυνον αὐτῆς τῆς πράξεως ἀς μήν ἐπιρίπτουν τινές τόν λίθον τοῦ ἀναθέματος εἰς τόν ἀποθανόντα Νικόλαον ἤ τόν Παντελεήμονα Ντέσκα, διότι δέν εἶναι οἱ μοναδικοί ὑπεύθυνοι. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἔχομεν εἰς χεῖράς μας εἶναι καί ἄλλοι πού ἔχουν ἀναλογικά τήν ἴδια εὐθύνη, εἶναι π.χ. οἱ ἀναφερόμενοι ὡς συγκροτήσαντες τό ἀπό 26 'Ιουλίου 2008 ὡς Δ.Σ., (ἐάν ἔγινε τοιοῦτον Δ.Σ.), οἱ συγκροτήσαντες ἐπίσης τήν ἀπό 26 Αὐγούστου 2008 Γενικήν Συνέλευσιν (ἐάν ἔγινε τοιαύτη Γενική Συνέλευσις) καθώς καί οἱ συγκροτήσαντες τήν 7/20 Ἰουνίου 2010 Γενικήν Συνέλευσιν, οἱ ὁποῖοι Ὁμοφώνως ἀπεφάσισαν, ἐγκρίνουν τήν πώλησιν καί τήν μεταβίβασιν ἀκινήτου εὑρισκομένου εἰς Σαλαμίνα"χωρίς κἄν νά ἐξετάσουν ἄν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκποίησις Ναοῦ καί ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Δέν μποροῦμε νά προβλέψουμε πλέον τίποτα, διότι, ὅπως μᾶς εἶπε καί ὁ δικηγόρος, μετά ἀπό μίαν μηνυτήριον ἀναφοράν (ἀναπόφευκτον πλέον) τό δικαστήριον ἴσως κινηθῆ αὐτεπαγγέλτως.. Ο π. Σωζόμενος από Αγγλία ἐσχολίασεν: "Τι να πεί κανείς Σεβασμιώτατε. Το τι τραβήξαμε ἀπό τούς ἰδίους ἀνθρώπους στην Κύπρο, μόνον ὁ Θεός τό γνωρίζει. .... Τα ψεύδη, ο βαρβαρισμός κατα των μοναζουσών, ἡ κλοπή περιουσιών κλπ........ Είδαμε πράξεις χειρότερες ακόμα και απο των Οικουμενιστών. Ο Θεός να μας φυλάττει απ΄αυτούς. Αὐτοί εἶναι "Χριστέμποροι". Λυπᾶμαι πολύ γι' αυτούς που τους υποστηρίζουν. Καί μερικές σκέψεις εξ αφορμής τού προηγουμένου σχολίου Ναί πάτερ Σωζόμενε, αυτά πού συμβαίνουν ολα αυτά τά χρόνια δέν ειναι τυχαία. Εχουν ενα σκοπό. Νά επιβάλλουν καί μέσω τού παρανόμου ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ τήν πλάνη του παλαιοημερολογιτικού οικουμενισμού, ητοι νά μολύνουν τήν καλήν ομολογίαν μας, νά προσβάλλουν τήν ανόθευτον Αποστολικήν Διαδοχήν μας, τήν οποίαν ελάβομεν αλληλοδιαδόχως διά των ευλογημένων χειροτονιών τού 1935, 1948 καί 1995, νά ακυρώσουν τά αρθρα το[υ Καταστατικου τά οποία ομιλούν διά τίς αρχές της ακαινοτομήτου γνησίας ορθοδόξου Εκκλησίας (Ομολογία - Εκκλησιολογία),, εν ενί λόγω νά διευκολύνουν τήν "λύσιν τού παλαιοημερολογιτικού" οχι σύμφωνα μέ τούς ιερούς Κανόνες (οπερ προβλέπει καί τό Καταστατικό αρθρο 2),, αλλά σύμφωνα μέ τήν οικουμενιστικήν δεοντολογίαν, νά εισέλθωμεν ολοι εκόντες ακοντες, ε'ις τήν χοάνην της πανθρησκείας του Οικουμενισμού. Δηλαδή πρόκειται περί της χειρίστης πλάνης, πρόκειται περί αιρέσεως ου τησς τυχαίας, καί μάλλον εδώ εφαρμόζεται τό λεχθέν υπό τού Αγίου Ααθανασίου ότι "οι αιρετικοί δεν είναι καν χριστιανοί, "οι δε τούτους καλούντες χριστιανούς πολύ και λίαν πλανώνται, ως μήτε τας Γραφάς ανεγνωκότες, μήτε όλως ειδότες τον Χριστιανισμόν και την εν αυτώ πίστιν". (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ 30.123). Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος μάς συνιστά νά προσέχουμε νά μή εξαπατηθούμε από τάς ψευδολογίας των, οταν υποκρίνονται τούς ακραιφνείς ορθοδόξους: "Μόνον να μη εξαπατηθήτε από τας ψευδολογίας των, όταν επαγγέλλωνται την ορθότητα πίστεως. Τέτοιοι άνθρωποι είναι χριστέμποροι και όχι χριστιανοί, καθ’ όσον προτιμούν πάντοτε εκείνο που τους ωφελεί εις τον παρόντα βίον από την ζωήν της αληθείας. Όταν ενόμισαν ότι απέκτησαν αυτήν την ματαίαν εξουσίαν, προσετέθησαν εις τους εχθρούς του Χριστού, όταν είδαν να αγριεύουν οι λαοί, πάλιν συμμορφώνονται προς την ορθότητα. Δεν αναγνωρίζω ως Επίσκοπον, ούτε θα συγκαταριθμήσω μεταξύ των ιερέων του Χριστού αυτόν που προεβλήθη εις την αρχήν από τα βέβηλα χέρια προς κατάλυσιν της πίστεως. Αυτή είναι η ιδική μου κρίσις περί των πραγμάτων." (Μ. Βασιλείου, P.G. Τόμ. 32 σελ. 897Α). Απάντησις σέ ενα ερώτημα Μάς ετέθη ενα ερώτημα. Γιατί νά μήν εκποιῆται (πωλῆται) ὁ Ναός; Καί η απάντησις ειναι απλή καί σαφής. Διότι ο ναός ανήκει σέ ολους. Εις τό διαδίκτυο ευρήκα τήν εξής διατύπωσι πού ειναι νομίζω νομικόν αξίωμα πού δέν χωράει καμμία αμμφισβήτησι: "Τα κοινής χρήσεως πράγματα ανήκουν σε όλους και είναι εκτός συναλλαγής, δεν μπορούν δηλ. να αποτελέσουν αντικείμενο νομικών μεταβιβάσεων και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από όλους". ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (Από τό διαδίκτυο) Τα πράγματα εκτός συναλλαγής, λόγω του προορισμού τους, που είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είτε μέσα από την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, είτε των σκοπών της δημόσιας υπηρεσίας και συνακόλουθα η ικανοποίηση των δημοσίων σκοπών της πολιτείας με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, εξέρχονται εν μέρει από το ιδιωτικό δίκαιο και εμπίπτουν στο δημόσιο δίκαιο. Εἰς τήν ἰστοσελίδα τῆς Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί Τιμίου Σταυροῦ, ἐγράφη: "Ο τοῦ παρανόμου " 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν" Νικολάου "διάδοχος", ἀντί νά ἀνταποκριθῆ εἰς τήν πρόσκλησίν μας νά κάνωμεν διάλογον ἐν ἀγάπη καί ἀληθεία, ἵνα ἀπό κοινοῦ ἀντιμετωπίσωμεν τήν ἔκρυθμον ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν, χειροτέραν τῆς ὁποίας δέν ἔχει νά ἐπιδείξη ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία, καί ἀπό κοινοῦ νά θεραπεύσωμεν τάς ἱεροσυλίας καί λοιπάς παρανομίας, ὅσον εἶναι δυνατόν νά θεραπευθοῦν, ἐκινήθησαν δικαστικῶς καί διωκτικῶς ἐναντίον μας, διότι ἀνελάβομεν τήν εὐθύνην νά ἐπαναφέρωμεν τά πράγματα εἰς τήν κανονικήν τάξιν καί νομιμότητα... 'Αλλά "δίκαιος ὁ Κύριος καί δικαιοσύνας ἠγάπησεν", καί "οὐδέν κρυπτόν, ὅ οὐ μή φανερόν γενήσεται".... ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΣΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΚΑΙ ΟΔΑΠΙΕΓΟΧ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΟΝ, ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗΣΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΟΠΩΣ ΔΕ ΕΣΗΜΕΙΩΝΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 208/16.6.2001 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ – ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠΙΕΓΟΧ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ: «Εὑρίσκομαι εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νά ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ καί νά ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ὅτι τό πρῶτον καί σοβαρόν θέμα, τό ὁποῖον πρέπει νά ἀντιμετωπίσωμεν, εἶναι ἡ παρατηρουμένη κατάχρησις ἐξουσίας, ἡ ἐπιδεικνυομένη εἰς τήν διοίκησιν αὐθαιρεσία καί γενικώτερον ἡ κατάλυσις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί τῆς Κανονικῆς τάξεως, καί τό κατ' ἐπέκτασιν καί συνεπεία αὐτοῦ ὑφιστάμενον θέμα παραλείψεως καθηκόντων μας, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἔξωθεν εἰσβαλόντος παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὡς διεξοδικῶς ἔχω ἀναλύσει εἰς τάς ἑκατοντάδας σελίδας τῶν ἐγγράφων Ὑπομνημάτων, Εἰσηγήσεών μου εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον». Ἰδού τίνος τήν "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ" ἤθελον νά περάσουν οἱ Νικολαίται, τόσον εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ὅσον καί εἰς τόν Ιερόν Σύνδεσμον τῶν Κληρικῶν τῆς 'Ακαινοτομήτου Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἀκυρωθῆ ἤ ἔστω νά μολυνθῆ καί προσβληθῆ ἡ γνησία καί ἀκαινοιτόμητος Ὁμολογία - Ἐκκλησιολογία, ὅπως "ἀκαινοτομήτως| καί ἀμειώτως" τήν παρελάβομεν μέσω τῶν εὐλογημένων χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί 1948, καί εἰς τήν συνέχειαν νά ζητήσουν νά λάβουν "ἔγκυρον, κατ' αὐτούς, 'Αποστολικήν Διαδοχήν" ἀπό τούς ἑνωμένους Φλωρινικούς καί Ρώσους τῆς Διαπσορᾶς, δηλαδή, ὅπως λένε οἱ ἴδιοι οἱ Φλωρινοί "ἀπό τήν καθόλου εκκλησίαν"δηλαδή ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν Οἰκουμενισμόν. 'Ιδού τί γράφει εἰς τήν "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" (ἀριθμ. Πρωτ. 224/30.9.94) πρός τήν 'Εκκλησίαν τῶν Κατακομβῶν τῆς Ρωσίας, ὁ ἀποθανών 'Αρχιεπίσκοπος τῶν Φλωρινικῶν Χρυσόστομος Κιούσης: "Δοκιμάζομεν ὅμως τήν πικρίαν τοῦ χωρισμοῦ τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν ᾿Εκκλησίας, διότι οἱ μέν προερχόμενοι ἐκ τοῦ ᾿Επισκόπου Ματθαίου ἀπεσπάσθησαν δημιουργήσαντες σχίσμα ἐξ αἰτίας ἀλόγου φανατισμοῦ. Διά τό ἀληθές ὅμως παρεσύρθησαν ἀπό δεινόν τινά ἱερωμένον ἐγκάθετον τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν νεοημερολογιτῶν, Εὐγένιον Τόμπρον ὀνομαζόμενον, ὁ ὀποῖος εἰσεχώρησε εἰς αὐτούς καί ὑπεκρίθη τόν θερμόν ζηλωτήν εἰς ἀκριβολογίαν πίστεως, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀποπλάνησιν τοῦ γέροντος ᾿Επισκόπου Ματθαίου παρασύρας τοῦτον εἰς δύο φοβερά ὀλισθήματα. Τό πρῶτον, ἀπόσχισιν ἀπό τῶν χειροτονησάντων αὐτόν Μητροπολιτῶν πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, κλπ. ὅστις ἐδικάσθη καί ἐξωρίσθη δίς διά τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί άπέθανεν ἐν ὀρθοδόξῳ ὁμολογίᾳ. Δεύτερον εἰς χειροτονίαν ἐπισκόπων ὑπό μόνου ἐκείνου περί τό τέλος τῆς ζωῆς του κατά παράβασιν τοῦ α' ᾿Αποστολικοῦ κανόνος. Τήν ἀκυρότητα τῆς χειροτονίας των οἱ Ματθαιϊκοί μετά ἔτη τινά ἐζήτησαν νά διορθώσουν ἀπό τήν Ρωσικήν ἐν διασπορᾷ ᾿Εκκλησία εἰς ᾿Αμερικήν. ᾿Εδέχθησαν ἀναχειροτονίαν ἤ χειροθεσίαν, πλήν ὅμως ἐξ ἐσωτερικῆς των διαμάχης ἀπεκήρυξαν ὑστέρως τήν ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν τῆς Ρωσικῆς Συνόδου καί ἐπανῆλθον οὕτω εἰς τήν πρώτην ἀκυρότητα τῶν χειροτονιῶν. Ματαίως ὅθεν καί σφαλερῶς πιστεύουν ὅτι ἔχουν κανονικήν ᾿Αποστολικήν διαδοχήν, ἐφ᾿ ὅσον ἔχουν τήν ἐκδίκησιν τοῦ Α᾿ ᾿Αποστολικοῦ Κανόνος, ἄρα εἶναι ἀντικανονικοί". Καί δυστυχῶς, τολμῶ εἰπεῖν, ὅτι ὡς διαφαίνεται ἀπό δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου, ὁ νέος "'Αρχιεπίσκοπος" Στέφανος, εἰς αὐτά τά πλαίσια κινεῖται, καί δι' τοῦτο ἀντί νά ἀνταποκριθῆ εἰς τήν ἐπιστολήν τήν ὁποίαν τοῦ ἀποστείλαμεν διά διάλογον ἐν ἀγάπη καί ἀληθεία, ἐκεῖνος νά προτιμᾶ νά διαλέγεται μετά τῶν "Αρχιεπισκόπων" τῶν Φλωρινικῶν, καί ἐν τέλει, ὅταν εἶδε ὅτι εὑρέθη Συνδέσμου καί ἐκτός τῆς ἀληθινῆς Συνόδου, νά μᾶς σύρη εἰς τά δικαστήρια .... ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ από τον ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2011 στις 8:02 μ.μ. Ας αγωνιζόμαστε για υπομονή – Άγιος Κλήμης Ρώμης: «Ας αγωνιζόμαστε να ανήκουμε σε αυτούς που δείχνουν υπομονή, έτσι ώστε να λάβουμε τις επηγγελμένες δωρεές. Και πώς θα γίνει αυτό αγαπητοί; Όταν η σκέψη μας στηρίζεται πιστά στο Θεό· όταν εκζητούμε όσα είναι σ’ Αυτόν ευάρεστα και ευπρόσδεκτα,· όταν πράττουμε όσα ανήκουν στο αλάνθαστο θέλημά Του και ακολουθούμε τον αληθινό δρόμο, διώχνοντας από πάνω μας κάθε αδικία και πονηρία, πλεονεξία και έριδα, κακοήθεια και δολοπλοκία, συκοφαντία και καταλαλιά· διώχνοντας το μίσος κατά του Θεού, την υπερηφάνεια και την αλαζονεία, την κενοδοξία και την έλλειψη φιλοξενίας» Posted on Oct. 17th, 2014 at 02:14 am | Link | Leave a comment | 7 comments | Share Tired of ads? Upgrade to account with Professional package of service and never see ads again! Comments kirykos ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος, κατά τήν ἐκδίκασιν τοῦ θέματος τῆς ἐκτροπῆς τοῦ ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ἀπό τό Καταστατικόν ἀπέστειλε εἰς τούς περί τόν Νικόλαον τό ὑπ' ἀριθμ. Πρωτοκ. 498/2/15.1/2009 ἔγγραφον, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ὁρίζοντο και τά ἑξῆς: «…. ΟΘΕΝ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ: 1ον: Οτι τό περί τόν Νικόλαον Δ.Σ. κατέλυσε τόν Καταστατικόν Νόμον τοῦ «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ...» τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀρ. ἐγκριτ. ἀποφάσεως Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 680/1982 καί 3427/1985, κατά τό μέρος, τό ὁποῖον ὁ «ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ θεματοφύλακα «ἐπί τῶ τέλει τῆς θριαμβεύσεως τῶν ἀρχῶν τῆς ἀκαινοτομήτου Μιᾶς ἁγίας Καθολικῆς καί ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς αἱ ἀρχαί ἀνόθευτοι διαφυλάσσονται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς προεδρευομένης σήμερον ὑπό τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἀνδρέου Κανονικοῦ Διαδόχου τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου τοῦ Α΄», Ἄρθρον 2 παράγρ. γ, καί «Πᾶν μέλος τό ὁποῖον ἤθελεν παρεκκλίνει ἀπό τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ., θέτει ἑαυτό ἐκτός τοῦ Συνδέσμου καί ἀποβάλλεται καί τυπικῶς δι' ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ.», Ἄρθρον 8 παράγρ. γ. 2ον: Ὅτι ἐν ἔτει 1999 τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., διά πρώτην φοράν, δέν συνεκλήθη ἐπί ἐννέα ὁλοκλήρους μῆνας, (ἐνῶ κατά τό καταστατικόν ὑποχρεωτικῶς πρέπει νά συνεδριάζη κάθ' ἕκαστον μῆνα), διότι οἱ ἐγκάθετοι καί ἐξαιρέτως ὁ Μοναχός Μάξιμος, ἤθελον νά ἀποκρύπτουν τήν πορείαν καί τάς ἀποφάσεις τῶν Ἀστικῶν Δικαστηρίων τῆς περιόδου ἐκείνης, τόσον ἀπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. ὅσον καί ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον! Σημειωθήτω ὅτι τά θέματα ἀφεώρων καί εἰς ὑλικά πράγματα, ἀλλά πρό πάντων εἰς θέματα Πίστεως σχετικῶς μέ τάς πράξεις καί ἀποφάσεις τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν. Ἐπίσης ἔλαβεν ὑπ' ὄψιν τά παραστατικά τῶν ἐν συνεχεία πακολουθησασῶν συσσωρευμένων συγκλήσεων τοῦ Δ.Σ., (μετά ὁλόκληρον ἐννεάμηνον), καί δή ἐντός ἑνός μηνός, ἤτοι, α) Κατά τήν 30.10.2000. β) Τήν 9.11.2000. γ) Τήν 14.11.2000, καίἰδιαιτέρως ὅσα ἀποκαλυπτικά ἔλαβον χώραν, κατ' αὐτήν, δ) Τήν 4/17.11.2000, τετάρτην κατά σειράν ἐντός 20 ἡμερῶν, σύγκλησιν τοῦ Δ.Σ. καί ἰδιαιτέρως τήν αὐθημερόν συνταχθεῖσαν ὑπ' Α.Π.222/4/17.11.2000 «Πρόσκλησιν διά Γενικήν Συνέλευσιν», ὁρισθεῖσαν μόλις μετά τριήμερον, ἤτοι, κατά τήν 7ην/26ην Νοεμβρίου 2000, καί ἐν τῆ ὁποία οὐδέν ἐκ τῶν ἐκκρεμούντων ἄκρως σοβαρῶν θεμάτων ἐσημειοῦτο. 3ον: Τά μέ Α.Π. 161/5/18.11.2000 καί 169/24.11. 2000 ἔγγραφα τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου ὡς Γενικοῦ Γραμματέως, καθώς καί τό ἐξόχως ἀποκαλυπτικόν ὑπόμνημα μέ Α.Π.169/Α/24.11.2000, τό ὁποῖον ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου, τοῦ Ἱερομονάχου Ἀμφιλοχίου Ταμπουρᾶ καί τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη. 4ον: Τό γεγονός ἐπίσης ὅτι μετά ταῦτα δέν ἐπραγματοποιήθη ἡ Γ.Σ. ὡς προεβλέπετο, κατά δέ τό ἀπό 16/29.12. 2000 συνελθόν Δ.Σ. κατετέθη τό μέ Α.Π. 176/16.29.12.2000 ἔγγαφον ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου, ἐκπροσωποῦντος καί τούς Ἱερομ. Ἀμφιλόχιον καί τόν θεολόγον Ἐλευθέριον Γκουτζίδη, τό ὁποῖον ἰδιαιτέρως λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τό Δ.Σ. εἰς τήν σημερινήν σύγκλησίν του. 5ον: Τό γεγονός ὅτι ἐπεχειρήθη ὅπως καλυφθοῦν τά πάντα μέ τάς σκευωρίας κατά τοῦ θεολόγου περί δῆθεν «χειροδικίας» του κατά τοῦ ἀρχιεπισκόπου, καθώς καί περί «ἀνάρχου»! καί 6ον: Τήν ἐπί τῆς ὑπ' Α.Π. 226/26.11.2000, «ἀνακοινώσεως», ὑπογραφο¬μένης ὑπό τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, νέαν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ - ΔΗΛΩΣΙΝ τῶν Μητροπολίτου Κηρύκου, Ἱερ/χου π. Ἀμφιλοχίου καί θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ Ὅπως θέσωμεν τά μέλη τά συγκροτήσαντα τό νέον ὑπό τόν Νικόλαον παράνομον Δ.Σ. ὑπό κατηγορίαν πρός διαγραφήν των ἀπ΄τόν ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ, διότι πέραν τοῦ ὅτι ἐκ κακῆς προθέσεως καί σκοποῦ κατέλυσαν τήν Κανονικήν Τάξιν καί τόν Συνοδικόν θεσμόν, διά τόν ἵδιον σκοπόν, οὗτοι κατέλυσαν καί τόν Καταστατικόν Νόμον τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., ἐπί τῶ σκοπῶ ἅμα τῆ ὁλοκληρώσει τῆς προδοσίας των νά διεκδικήσουν, καί κατακρατήσουν ἅπαντα τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα, στεροῦντες ταῦτα ἀπό τούς Ὀρθοδόξους, εἰς τούς ὁποίους καί κατά τό ἵδιον τό Καταστατικόν ἀνήκουν. Edited at 2014-10-17 10:31 am (UTC) Posted on Oct. 17th, 2014 10:27 am (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos Πόσο δικαιώνεται τωρα ο π. Θωμάς ΤΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ Εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό ἐπιστολήν τοῦ Πρωθιερέως π. Θωμᾶ πρός τόν Νικόλαον, ἡ ὁποία ἐγράφη ἐν ἔτει 2003, ὡς β΄ἐπιστολή διαμαρτυρία, ὅταν ἐκεῖνος ὡς νέος 'Αττίλας ἐπέδραμε καί κατέλαβε τήν Ἁγία Τριάδα, καί τόν ἐξεδίωξε ἐκ τῆς κατοικίας του, ἐκ τῆς ἐνορίας του, ἐκ τῆς διακονίας του ...ιότι δέν ἀπεδέχθη τάς κακοδοξίας του "Δέν μᾶς χωρίζει, Σεβασμιώτατε, ἡ "ἀγένειά" μου, ἤ ὅτι ἄλλο σᾶς ἐνώχλησε ἀπό τήν Κανονικήν καί ὀρθόδοξον στάσιν μου ἀπέναντί σας. Αὐτά πού μᾶς χωρίζουν καί ἀνοίγουν μέγα χάσμα εἶναι τά γνωστά μεγάλα καί σοβαρά θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν καί δέν ἐπιλαμβάνεσθε. Μᾶς χωρίζει τό ἀπαλλακτικόν σας βούλευμα καί τά κακόδοξά σας φρονήματα. Μᾶς χωρίζουν αἱ ἀντικονονικότητες σας, δηλαδή ἡ συμπαιγνία περί παραιτήσεως, ἡ συναλλαγή καί τό ψεῦδος. Μᾶς χωρίζουν τά ἔργα τῆς ἀνομίας σας πού ἀπό τήν 5-2-03 μέχρι τήν 2-6-03 θελήσατε ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΑ, ὡς νά εἶσθε παντελῶς ἄπιστος, νά τά ἀποδώσατε εἰς τό ῞Αγιον πνεῦμα!!! Φρίκη μέ καταλαμβάνει, ὅταν βάζω στό νοῦ μου ὅτι παρανομίες καί κακότητες τά ἀποδίδετε εἰς τό ῞Αγιον Πνεῦμα Μᾶς χωρίζουν, Σεβ. κ. Νικόλαε καί ὅσα σᾶς ἔγραψα εἰς τήν ἀπό 2-12-03 ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΔΗΛΩΣΙΝ μου, εἰς τά ὁποῖα δέν εἴχατε τήν εὐαισθησί νά ἀπαντήσετε, ἀλλά καί ὅσα ἀναλυτικῶς κατήγγειλαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεσογαίας, Βερροίας καί Λαρίσης καί ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό περιοδικόν "᾿Ορθόδοξος Πνοή". Λυποῦμαι, Σεβ. Νικόλαε, διότι δέν εἶσθε πλέον μόνον παράνομος, τύραννος, βλάσφημος καί αἱρετικός, ἀλλά ἀποκαλύπτεσθε καί φαρισαϊκώτερος ἀπό ἐκείνους τούς Φαρισαίους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνει ὁ Χριστός τά φρικτά ἐκεῖνα "οὐαί". Παρουσιάζεσθε εἰς τήν ἐπιστολήν σας καί γενικώτερα, ὡς ῎Αγγελος Φωτός, ὡς λευκή περιστερά, ὡς ἀθῶος ἁμνός, ἐνῶ πέρα καί ἀπό τά Κανονικῆς φύσεως καί Πίστεως θέματα, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν, ἀποκαλύπτεσθε ὅτι δέν ἀγαπᾶτἑ, δέν συμπονεῖτε, καί δέν ἐργάζεσθε οὔτε τήν εἰρήνη, οὔτε τήν ἑνότητα. Τουναντίον, μετήλθατε καί συνεχίζετε νά μετέρχεσθε τήν πιό βάρβαρη βία, ὡς ὁ πιό στυγνός τύραννος. Καί βάρβαρος καί σκληρός. Τόσον δέ σκληρυνθήκατε, καί τόσο σκοτισθήκατε, ὥστε νά βλέπετε καί νά ἑρμηνεύετε τούς ῾Ιερούς Κανόνας διά τούς τρίτους, ἐνῶ διά τόν ἑαυτόν σας νά ἐθελοτυφλῆτε, νά τούς καταργεῖτε καί νά τούς ποδοπατῆτε". Posted on Oct. 18th, 2014 09:47 am (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos ΜΑΤΑΙΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ Εγραφε ὅταν ζοῦσε ὁ μακαριστός ἀδελφός καί ἀγωνιστής τῆς Γνησίας Ορθοδοξίας καί ἐκλεκτός δημοσιογράφος Εὐάγγελος Στουραίτης ἐξ' ἀφορμῆς κάποιας δικαστικῆς ἐπιθέσεως τῶν Νικολαιτῶν ἐναντίον τῆς "Ορθοδόξου Πνοῆς". "Μάταιος κόπος ὅμως, διότι οὔτε τήν 'Αποστολική Διαδοχή μποροῦν νά σταματήσουν, οὔτε τήν ἐκκλησία μποροῦν νά βλάψουν, οὔτε τήν φωνή της μποροῦν νά κλείσουν. Τό μήνυμα πού στέλνουμε πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἡ 'Αποστολική Διαδοχή καί ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία θά συνεχίσουν νά ὑπάρχουν μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ὅσες δοκιμασίες κι' ἄν χρειασθεῖ, ἀκόμα νά περάσουν. Τό ἴδιο καί ἡ φωνή τῆς 'Αλήθειας γιά νά ἀποκαλύπτει πάντα καί νά καταγγέλλει, μεταξύ ἄλλων, τά ἐγκλήματα Ρασοφόρων καί μή, ἀπέναντι στούς νόμους πού ἔγραψαν οἱ Πατέρες μας καθ' ὑπόδειξιν τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Edited at 2014-10-21 04:36 am (UTC) Posted on Oct. 18th, 2014 04:01 pm (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπευθυνόμενος πρός τούς Πρεσβυτέρους τῆς Νικοπόλεως γράφει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαιτέρως, ἀφοῦ ἀφορᾶ καί ἐμεᾶς τούς κληρικούς τῆς εσχάτης αὐτῆς γενεᾶς:"Ὁ Ἰούδας, γράφει, πού προτίμησε νά πεθάνη στήν ἀγχόνη παρά νά ζεῖ στήν ντροπή, ἀποδείχθηκε προτιμότερος ἀπὀ τούς ἱερωμένους ἐκείνους πού στίς ἡμέρες μας στέκουν χωρίς ντροπή ἀπέναντι στήν γενική κατακραυγή καί σχετίζονται ἀναίσχυντα μέ τά αἰσχρά" (Μ. Βασίλειος, 'Επιστολή Νικοπολίταις Πρεσβυτέροις). Posted on Oct. 18th, 2014 05:56 pm (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, δι' ἐκείνους οἱ ὀποῖοι θεωροῦν τήν Ἰερωσύνην ἤ τήν 'Αρχιερωσύνην ἀξίωμα "ἀνεξέλεγκτον" λέγει εἰς τόν "περί φυγῆς ἀπολογητικόν του λόγον" μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: "'Εντράπηκα γιά λογαριασμόν ἄλλων, ὅσων χωρίς νά εἶναι καλύτεροι ἀπό τό πλῆθος, καί καλά θά ἦταν, ἄν δέν ἦσαν χειρότεροι, μέ χέρια ἀκάθαρτα, ἄνυπτα ὅπως ἀκριβῶς λέγεται, καί μέ ἀμύητες ψυχές εἰσάγουν τούς ἑαυτούς των εἰς τά ἁγιώτατα, καί πρίν γίνουν ἄξιοι αὐτοί οἱ ἴδιοι νά προσέρχωνται στά ἄχραντα μυστήρια, διεκδικοῦν τό ἅγιον Βῆμα, συγκεντρώνονται καί σπρώχνονται γύρω ἀπό τήν Ἀγία Τράπεζα, νομίζοντας τό ἱερατικό ἀξίωμα, ὄχι τύπον ἀρετῆς, ἀλλά εὐκαιρία βιοπορισμοῦ, ὄχι ὑπεύθυνη ὑπηρεσία, ἀλλά ἀξίωμα ἀνεξέλεγκτο". Posted on Oct. 18th, 2014 07:22 pm (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos ΕΝΤΙMOTHTA KAI ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΗΘΟΣ Οἱ μάχες πρέπει νά διακρίνωνται ἀπό ἐντιμότητα καί χριστιανικό ἦθος. Posted on Oct. 18th, 2014 07:37 pm (UTC) | Link | Thread | Reply kirykos ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2006) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ Ὅπως θέσωμεν τά μέλη τά συγκροτήσαντα τό νέον ὑπό τόν Νικόλαον παράνομον Δ.Σ. ὑπό κατηγορίαν πρός διαγραφήν των ἀπ΄τόν ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ, διότι πέραν τοῦ ὅτι ἐκ κακῆς προθέσεως καί σκοποῦ κατέλυσαν τήν Κανονικήν Τάξιν καί τόν Συνοδικόν θεσμόν, διά τόν ἵδιον σκοπόν, οὗτοι κατέλυσαν καί τόν Καταστατικόν Νόμον τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., ἐπί τῶ σκοπῶ ἅμα τῆ ὁλοκληρώσει τῆς προδοσίας των νά διεκδικήσουν, καί κατακρατήσουν ἅπαντα τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα, στεροῦντες ταῦτα ἀπό τούς Ὀρθοδόξους, εἰς τούς ὁποίους καί κατά τό ἵδιον τό Καταστατικόν ἀνήκουν. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ποῦ νά ἐφαντάζετο τότε (2006) ἡ Μητροπολιτική Σύνοδος, ὥστε νά τό συμπεριελάμβανε καί αὐτό, ὅτι πέραν τῆς κατακρατήσεως τῶν ναῶν, ὥστε νά τά στερήσουν ἀπό τούς Ὀρθοδόξους εἰς τούς ὁποίους κατά τό Καταστατικόν ἀνήκουν, σκοπός των ἦτο (ἤ τέλος πάντων προέκυψε σύν τῶ χρόνω) καί τό γκρέμισμα τῶν Ναῶν καί ἡ ἐκποίησίς των πρός ἴδιον ὄφελος, μᾶλλον ἐπ' ὠφελεία τοῦ πονηροῦ καί αίωνίαν ψυχικήν ἀπώλειαν. Posted on Oct. 18th, 2014 11:37 pm (UTC) | Link | Thread | Reply

1 σχόλιο: