Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 11, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ Α.Π. 200 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (ε.η.) ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ο ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Διακηρύσσομεν, ὅτι ἡ παναίρεσις τοῦ 20ου αἰῶνος, ὁ Οἰκουμενισμός, εἴτε ὁ Προτεσταντικός, εἴτε ὁ Παπικός, εἶναι κίνησις Σιωνιστική, εἶναι ἀντίθεος καί ἀντίχριστος κίνησις, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει πᾶσαν αἵρεσιν. ᾿Αμνηστεύει καί δικαιώνει ὅλας τάς αἱρέσεις, θέτει δέ ἐν παραλλήλῳ καί ἐν ἴσῃ μοῖρα πρός αὐτάς καί τήν ᾿Ορθοδοξίαν ἀμφισβητεῖ δέ τήν ὕπαρξιν τῆς Μιᾶς ῾Αγίας Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας. Αὕτη, κατά τόν Οἰκουμενισμόν, θά ἐπανεύρη τήν ὕπαρξίν της διά τῆς ἐν τῷ Οἰκουμενισμῷ ἑνώσεως ὅλων τῶν αἱρέσεων. ῾Ως ἐκ τούτου ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ὁ ἀντίπους τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ΑΝΤΙ-ἐκκλησία, εἶναι ὁ ᾿Αντίχριστος, εἶναι κεκαλυμμένος ῾Εβραϊσμός ὅσον καί ἄν ἐνδύεται χριστιανικά ἐνδύματα. - ῾Η ᾿Εγκύκλιος τοῦ 1920, τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τῆς Κων/λεως, εἶναι γνήσιον κείμενον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφοῦ δέχεται καί κηρύσσει ἀπεριφράστως ὅλας τάς αἱρέσεις καί τήν ᾿Ορθοδοξίαν ὡς "συγγενεῖς καί οἰκείας ἐν Χριστῷ καί συγκληρονόμους καί συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ". Εἰς τήν Πατριαρχικήν ταύτην ᾿Εγκύκλιον σημειώνεται ὑπέρβασις καί ἀποχρωματισμός τῶν δογματικῶν διαφορῶν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας πρός τάς αἱρέσεις καί κηρύσσεται δι᾿ αὐτῆς ὁ ἀπατηλός οἰκουμενιστικός ἀγαπισμός. - ῾Η παναιρετική ὕπουλος καί καταχθόνιος αὕτη Πατριαρχική ᾿Εγκύκλιος ἐπρογραμμάτισε τήν βαθμιαίαν εἴσοδον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν διά διαδοχικῶν μέτρων καί μεθόδων, πρώτη δέ ὁρίζεται ὁ ἀπό κοινοῦ "ταυτόχρονος ἑορτασμός τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν ᾿Εκκλησιῶν" διά τῆς παραδοχῆς ἐνιαίου ἡμερολογίου. - ῾Υπό τό φῶς τῆς οἰκουμενιστικῆς ταύτης ᾿Εγκυκλίου, καί τῶν "ἀποφάσεων" τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ καί Μασωνικοῦ Συνεδρίου τῆς Κων/λεως τοῦ 1923, ὁ Νεοημερολογιτισμός, ὁ ὁποῖος ἐνάντια πρός πᾶσαν ᾿Ορθόδοξον καί Κανονικήν ᾿Εκκλησιαστικήν δεοντολογίαν ἐπεβλήθη πραξικοπηματικῶς τόν Μάρτιον τοῦ 1924, εἶναι αὐτόχρημα Οἰκουμενισμός. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ 1997). Διά τον «Αντιαιρετικόν Αγωνα Γνησιων Ορθοδόξων» της Ιεράς Μητροπόλεως ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης + Ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου