Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΝΗ Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους τῆ 6.4.1980

ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΝΗ Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους τῆ 6.4.1980 Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ [«Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΝ (1920 -1924) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» (1926)… Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΥΤΗ ΕΞΕΔΟΘΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», ΚΑΙ «ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», ΕΣΧΑΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ»…. ΝΥΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 1) ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», 2) ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ & ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΚΑΙ 3) ΤΗΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» (ΜΗΤΡΟΠ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 11 ΑΧΑΡΝΑΙ) ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 55-59, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 217 7045 045.] ΤΕΥΧΟΣ 902 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (Ε.Η.) ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΝΗ Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους τῆ 6.4.1980 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἐκδίδεται εἰς τά πλαίσια τῶν ἐνημερωτικῶν ἀπογευματινῶν συνάξεων - ὁμιλιῶν εἰς Μητροπολιτικόν Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀχαρνῶν, (κάθε Κυριακή ) Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρέα (κάθε Δευτέρα) καί Ἁγίας Αἰκατερίνης Κορωπί (κάθε Τετάρτη). Τηλ. 210.6020176, 210.2466057 καί 210. 7643909. Δύναταί τις νά παρακολουθήση τήν σειράν τῶν τευχῶν τῆς Ἐνημερώσεως καί εἰς τήν Ἰστοσελίδα: churchgoc.org ἤ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 243 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΝΗ Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους τῆ 6.4.1980 Μακαριώτατε Ἅγιε Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς. Χριστός Ἀνέστη. Ἕως ἐδάφους ὑποκλινόμενος τάς χαριτοβρύτους δεξιάς σας ἀπάζομαι αἰτούμενος τάς ἁγίας σας εὐχάς. Μία πληροφορία διαδοθεῖσα, ὅτι δηλαδή ἡ σεβαστή Σύνοδος τῶν Ἀρχιερέων μας, ἔχει ἀποφασίσει νά ἀποκηρύξη Συνοδικῶς τήν πράξιν τῆς Ρωσικῆς Συνόδου πού ἀνεγνώρισε τάς χειροτονίας καί διά Ἐγκυκλίου ἤ πραγματείας, πού πρόκειται νά κυκλοφορήση ἐντός ὀλίγου, θά προσπαθήση νά ἀποδείξη τήν κανονικότητα τῆς ὑφ’ ἑνός χειροτονίας τοῦ ἀειμνήστου πατρός ἡμῶν Ματθαίου, ἀναφερομένη εἰς τόν Κυκλάδων Γερμανόν καί ὅτι δέν ἠμποροῦσε νά συμπράξη καί χειροτονήση μετ’ αὐτοῦ. Ἡ εἴδησις αὐτή Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἀνησύχησε πολλούς τῶν Πατέρων ἐδῶ, πού κρίνουν τήν ἐνέργειαν ὡς ἄστοχον καί ἀδόκιμον καί πρόκειται νά δημιουργήση ἕναν καινούργιον σάλον εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, μέ τήν ἀναμόχλευσιν τοῦ παρελθόντος, χωρίς νά ὑπάρχη σοβαρός λόγος, ἐνῶ τά πράγματα ἔχουν ἀποκατασταθῆ καί εἰρηνεύση. Κατά παρακίνησιν δέ τῶν Πατέρων ἔχρομαι δι’ ὀλίγων νά ἐκφράσω τάς ἀπόψεις καί τούς λόγους διά τούς ὁποίους οἱ Πατέρες βλέπουν τόν προκείμενον σκανδαλισμόν καί κίνδυνον πού θά προκύψη, ἐάν πραγματικῶς ἡ Ἁγιωσύνη σας προβῆτε εἰς τήν ἐνέργειαν αὐτήν. α) Πιστεύομεν, ὅτι ὅσον καί ἐάν προσπαθήσετε δέν θά δυνηθῆτε νά πληροφορήσετε τό κοινόν, ὅτι ὁ Κυκλάδων εἶχε τήν ἰδίαν Ὁμολογίαν καί δέν ἦσαν χωρισμένοι οἱ δύο αὐτοί Ἀρχιερεῖς διά ζητήματα Πίστεως, ἀλλά δι’ ἄλλα ζητήματα δευτερευούσης φύσεως πού χωροῦσαν οἰκονομίαν.Καί ἐνῶ εἶναι γνωστόν ὅτι ἀποφασίσαντες νά χειροτονήσουν μαζί, δειφώνησαν εἰς τό ὅτι ὁ μέν Κυκλάδων προέτεινε πρός χειροτονίαν Ἁγιορείτας Ἱερομονάχους, ὁ δέ Ματθαῖος τούς ὑποτακτικούς του Ἱερομονάχους. Καί εἶναι δυνατόν οἱ ἀμερολήπτως κρίνοντες καί ἡ ἐξωτερική κοινή γνώμη στήν διαφωνία τους αὐτήν νά ἐπιρρίψη ὅλην τήν εὐθύνην εἰς τόν Κυκλάδων καί ὄχι εἰς τόν ἀείμνηστον πατέρα μας; Ἐπίσης δι’ ὅσα ἔχει κατηγορηθεῖ ὁ Κυκλάδων τά ἔχει ἀναιρέσει καί συγχρόνως ὁ ἴδιος κατηγόρησε τόν Ἅγιο Πατέρα μας σέ πολλά σημεῖα (πού ἐάν δημοσιευθοῦν ἀπό τούς ἐναντίους μέ τήν ἐκ μέρους σας ἀνακαίνσιν τοῦ παρελθόντος), θά σκανδαλίση πολλούς δικούς μας. β) Ὅπως καί ἐάν δικαιολογηθῆ ἡ μή συμμετοχή τοῦ Κυκλάδων, ἡ ὑφ’ ἑνός χειροτονία, ὑπόκειται ἀπαραιτήτως εἰς τήν ἀναγνώρισιν ἀπό Σύνοδον Ἀρχιερέων. Αὐτό ἀκριβῶς γνωρίζων ὁ π. Εὐγένιος καί ἐνῶ παντοιοτρόπως διά δημοσιευμάτων ἀπελογήθη καί ὑπεστήριξε τό κανονικόν τῶν χειροτονιῶν τοῦ ἀειμνήστου Ματθαίου, ὅμως ὁ ἴδιος κατέφυγε εἰς τούς Ρώσους διά νά ἐπιτύχη καί τήν Συνοδικήν ἀναγνώρισιν. γ) Ὅπως παρ’ ὅλην τήν διαφώτισιν διά δημοσιευμάτων εἰς τό θέμα τῶν χειροτονιῶν δέν ἠδυνήθημεν εἰς τό παρελθόν νά πληροφορήσωμεν τούς σκανδαλισθέντας, ἔτσι καί τώρα δέν θά δυνηθῶμεν. Πράγμα ὅμως πού ἐπετεύχθη διά τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπό τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Φιλαρέτου. Καί τώρα γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ποῖοι εἶναι οἱ σοβαροί λόγοι, πού μετά ἀπό ἐννέα ὅλα ἔτη, ἡ Σύνοδός μας ἄγεται εἰς τήν ἀπόφασιν νά ἀποκηρύξη τήν Συνοδικήν πρᾶξιν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας πού ἀνεγνώρισε τάς χειροτονίας τῶν Ἀρχιερέων μας; Θέλομεν νά πιστεύωμεν ὅτι ὁ κύριος λόγος εἶναι ὁ ἰσχυρισμός μερικῶν, ὅτι ἐρχόμενοι εἰς ἐπικοινωνίαν μέ τούς Ρώσους, ἐπειδή αὐτοί ἐπικοινωνοῦσαν μέ τούς νεοημερολογίτας, χάσαμε καί ἐμεῖς τήν Ὀρθοδοξίαν, καί ἐπειδή ἐδέχθημεν χειροθεσίαν ἀπό αὐτούς ἐμολύνθημεν καί πρέπει νά ἀποκηρύξωμεν τήν πράξιν τους διά νά ἀποκατασταθῶμεν. Καί ὅσον ἀφορᾶ τό ζήτημα τῆς Ὁμολογίας, αὕτη ἀπεκατεστάθη μέ τό κόψιμο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας ἀπό αὐτούς. Τό θέμα δέ τῶν χειροθεσιῶν, τό δικαιολογοῦμε στήν συνείδησί μας, μελετῶντες τάς προϋποθέσεις πού προηγήθησαν διά νά τάς δεχθῶμεν. Ἤτοι: Πρῶτον, τούς περί τόν Φιλάρετον Ρώσους τῆς Διασπορᾶς, ἐκεῖνον τόν καιρόν, τό Πατριαρχεῖον Κων/λεως κατ’ ἀπαίτησιν τῆς ἐπισήμου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τούς εἶχαν χωρίσει, ἄν καί τελείως οἱ ἴδιοι δέν ἔκοψαν κάθε ἐπικοινωνίαν μέ τούς οἰκουμενιστάς, ὅμως δέν ἠμποροῦμε νά εἴπωμεν ὅτι ἦσαν κακόδοξοι καί αἱρετικοί. Δεύτερον: Ἐφ’ ὅσον τούς ἀνεκοινώθη τό πιστεύω μας καί δέν συμφωνοῦσαν ἔπρεπε νά μᾶς κάνουν παρατήρησιν καί ὄχι νά εἰποῦνε ὅτι καλῶς φρονοῦμεν. Καί τρίτον: Ἐάν καί κατ’ οὐδένα τρόπον δέν ἔπρεπε νά δεχθῶμεν χειροθεσίας, διότι αὗται προβλέπονται μόνον διά σχισματικούς καί αἱρετικούς, καί ὄχι διά παραβάσεις κανονικῆς φύσεως ζητημάτων. Ἐπειδή ὅμως οὔτε κατά διάνοιαν σκεφθήκαμε ὅτι ὡς σχισματικούς μᾶς χειροθετοῦν καί ἐπειδή ὡς ἁπλῆ εὐλογία ἐπροτάθη καί ἔγινε δεκτή ἡ χειροθεσία, ὁ Θεός πού ἐξετάζει τόν σκοπόν, πιστεύομεν ὅτι δέν θά μᾶς τό λογίση ὡς ἁμαρτίαν. Ἴσως μάλιστα ἦταν καί οἰκονομία Θεοῦ, κατ’ αὐτόν τόν τρόπον οἱ ἄλλοι παλαιοημερολογῖται (πού ἀνήγαγον εἰς δόγμα τήν ὑφ’ ἑνός χειροτονίαν καί τήν εἶχον ἄκυρον), νά πληροφορηθῶσι καί γίνη προσιτή ἡ ἕνωσίς των μεθ’ ἡμῶν. ‘Εάν οἱ λόγοι αὐτοί δέν μᾶς δικαιολογοῦν καί πιστευθῆ ὅτι ἀπό κακοδόξους καί αἱρετικούς ἐδέχθημεν χειροθεσίαν, τότε τό θέμα καθίσταται τόσον σοβαρόν, πού δέν διορθώνεται μέ τό νά ἀποκηρύξουμε τήν πρᾶξιν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, διότι αἱ χειροθεσίαι ἐνεργήθησαν ἐμπράκτως καί χρειάζεται νά κριθῆ ἡ ὑπόθεσις ἀπό ἄλλην Σύνοδον. Καί ἔτσι, ἐνῶ καμμία ὠφέλεια δέν θά προκύψη μέ τό νά ἀποκηρύξωμεν τήν πρᾶξιν τῶν Ρώσων, θά ἔχωμεν ἐξ’ ἀντιθέτου μεγάλην ζημίαν, διότι ὅλοι οἱ ἄλλοι παλαιοημερολογῖται τῶν διαφόρων παρατάξεων πού τώρα καί χωρίς νά θέλουν ἀναγνωρίζουν τάς χειροτονίας, θά ἀρχίσουν νά δημοσιεύουν ἐναντίον μας, ὅτι ἤλθαμε πάλιν εἰς τήν προτέραν κατάστασιν τῆς ὑποδικίας καί ἀντικανονικότητος, καί δικαίως θά μᾶς τό λένε, ἴσως μάλιστα φθάσουν εἰς τό σημεῖον νά δημοσιεύσουν, ὅτι ἐφ’ ὅσον οἱ Ματθαιϊκοί ἐχειροθετήθησαν ἀπό κακοδόξους, καθώς τό πιστεύουν, χάσανε καί τήν χειροτονίαν τους. Καί ἐκτός πού θά ἐπηρεάσουν ὅλην τήν ἐξωτερικήν κοινήν γνώμην καί θά γίνη ἐμπόδιον νά μήν ἔρχεται κανείς μέ ἡμᾶς, ἑπόμενον εἶναι ἡ πράξις σας αὐτή νά ἐπηρεάση καί δικούς μας. Τώρα εὑρισκόμεθα εἰς πιό πλεονεκτικήν θέσιν παρά πρωτοῦ νά ἀναγνωρισθῶμεν ἀπό τούς Ρώσους. Πρέπει ἐπίσης Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς νά προσέξετε πολύ στό σημεῖον αὐτό τήν θέσιν πού θά λάβη ὀ Ἅγιος Κιτίου, διότι ἐάν αὐτός δέν συμφωνεῖ, ἐπηρεάζει γύρω του καί ἕνα περιβάλλον πού θά σκανδαλισθῆ ἀπό πολλούς ἐδῶ Ἁγιορείτας, (μάλιστα ὁ π. Δαμασκηνός φοβοῦμαι μήπως καί δημοσίως διά τοῦ τύπου ἀποδοκιμάσει τήν ἐνέργειαν αὐτήν) καί ἔτσι ὑπάρχει φόβος νά δημιουργηθῆ κανένα σχίσμα στήν Ἐκκλησία μας. Τό γεγενημένον οὐκ ἀπογίνεται, ἔπρεπε πρωτοῦ νά δεχθῆτε τάς χειροθεσίας, ὅταν ἐπέστρεψεν ἡ Ἐξαρχία ἀπό τήν Ἀμερικήν, νά ἐζητούσατε ἐξηγήσεις ἀπό τούς Ρώσους, τώρα εἶναι πλέον ἀργά, μήπως δημιουργήσετε ἀνεπανόρθωτον κατάστασιν. Δι αὐτό σᾶς παρακαλοῦμε μήν ἀναξέετε παλαιάς ἐπουλωθείσας πληγάς καί δημιουργεῖστε καινούργιο σάλο ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ἀκριβείας. Ἄλλη εἶναι ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη, τῆς σήμερον γενικῆς ἀποστασίας, πού πρέπει νά στρέψετε τάς προσπαθείας καί ἐνεργείας σας. Βάσει δηλαδή τῆς Ὁμολογίας πού ξεκίνησε ἐξ’ ἀρχῆς ὁ ἀγώνας τῶν Γ.Ο.Χ., ἀφοῦ λάβετε ὅλα τά μέτρα πού ἡ ὁμολογία θά ἐφαρμοσθῆ εἰς τήν πρᾶξιν, νά πλησιάσετε τούς ἄλλους παλαιοημερολογίτας καί νά ἑνωθῆτε μέ ὅσους θελήσουν ἐμπράκτως νά δεχθοῦν τήν Ὁμολογίαν καί νά γίνη ἔτσι ἕνα ἰσχυρόν μέτωπον κατά τοῦ ἐκλατινισμοῦ. Αὐταί εἶναι αἱ ταπειναί ἀπόψεις μας ἐν ὀλίγοις καί σᾶς παρακαλοῦμεν νά μᾶς συγχωρήσητε διά τήν ἐνόχλησιν καί περισσότερον, ἐάν αἱ πληροφορίαι δέν ἀληθεύουν. Εὐελπιστοῦντες ὅτι δέν θά παρέλθητε χωρίς νά μελετήσετε τήν γνώμην μας, διατελοῦμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. Ἐκ μέρους καί ἄλλων Πατέρων Ἐλάχιστος ἐν Ἱερομονάχοις Χρυσόστομος Ἁγιορείτης Διά τον «Αντιαιρετικόν Αγωνα Γνησιων Ορθοδόξων» και την Διαδικτυακήν Εφημερίδα «Ο Κηρυξ των Ορθοδόξων» της Ιεράς Μητροπόλεως ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης. + Ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος και Τοποτηρητης Αθηνων και Αττικοβοιωτιας. Posted by ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου