Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Λίγα λόγια για το Ιστορικό του Ναού Της Αγίας Μαύρας καί Τιμοθέου στό Βενετικό Κάστρο της Λευκάδος, από το σύγγραμμα του Κωνστ. Μαχαιρά «Ναοί και Μοναί της Λευκάδος» (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, Αθήναι 1957, σελ. 179): ««Τω 1463 Λεονάρδος ο Γ΄ Τόκκος, δουξ της Λευκάδος είχε συμφωνήσει γάμον μετά της Μελίσσης, θυγατρός του Μιχαήλ Λαζάρου Βούκοβιτς, βασιλέως της Σερβίας και της Ελένης, κόρης του Θωμά Παλαιολόγου, Δεσπότου της Πελοποννήσου. Ο γάμος ούτος έμελε να τελεσθή εν Λευκάδι, διο, η Ελένη ανέλαβε να συνοδεύση την κόρην της Μέλισσαν παρά τω νυμφίω, αλλ΄ ενώ αι δύο αύται δέσποιναι έπλεον εκ Ραγούζης εις Λευκάδα, κατελήφθησαν υπό τοιαύτης τρικυμίας, ώστε εν ταις ώραις του κινδύνου η Ελένη ετάχθη εις την μάρτυρα Αγίαν Μαύραν, το όνομα της οποίας έφερεν από πολλών ήδη ετών η πόλις, εις ην κατηυθύνοντο, επί τη αισία δε αφίξει των, η Ελένη ωκοδόμησεν εντός του φρουρίου Ορθόδοξαν Ναόν, ον αφιέρωσε επ΄ ονόματι της Αγίας Μαύρας, εις ην κατά τον πλουν είχε ταχθή, μεθ΄ ο, κατά παλαιοτάτην τοπικήν παράδοσιν, εδώρησεν εις τον υπό ταύτης ανεγερθέντα Ναόν καλλιτεχνικωτάτην αργυροποίκιλτον εικόνα της Αγίας Μαύρας, στηριζομένην επί ξυλίνου βάθρου, παριστώντος φρούριον… Στο πέρασμα των αιώνων το εκκλησάκι καταστράφηκε πολλές φορές και ανεγέρθηκε κάθε φορά εκ νέου.»

1 σχόλιο:

  1. Η Σύναξις των Αγίων Τιμοθέου καί Μαύρας ὀρθοδόξως, ἤτοι κατά τό Ορθόδοξον Εορτολόγιον, τελείται εἰς τόν Ιερόν Ναόν Ἁγίων 'Αποστόλων Λαζαράτων Λευκάδος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή